Sökning: "digital trust."

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade orden digital trust..

 1. 1. I tidningen stod det att hundratals barn far illa när socialtjänsten gör fel- En kvantitativ studie som undersöker allmänhetens tillit till socialtjänstens arbete med barn och unga i förhållande till hur myndigheten framställs i media.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Steneros; [2022]
  Nyckelord :Trust; Attitudes; Social services; Social work; Media; Mass media; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the public’s trust in the social service’s work with children and young people and whether it is possible to find a connection between the trust and the media as a source of information. The study is based on a quantitative approach in the form of a questionnaire study shared through the digital forum Facebook. LÄS MER

 2. 2. Building Brand Trust in E-Government among Socially Vulnerable Groups: A CaseStudy on The Swedish Tax Agency

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nejla Salkovic; Ebba Freidenvall; [2022]
  Nyckelord :Brand Trust; Affective Trust; Cognitive Trust; E-Government; E-services; Information Quality; System Quality; Service Quality; Digitalization;

  Sammanfattning :  The purpose of this thesis is to gain an understanding of how public agencies can increase theirbrand trust by adapting technologies and digital strategies which target inclusiveness forsocially vulnerable groups. To obtain the research purpose, the study explores how the SwedishTax Agency work to adapt its digital tools and the ways in which these digital tools contributeto gaining brand trust. LÄS MER

 3. 3. Relationsmarknadsföringens betydelse för digitala nischbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Thea Carlbom; Pontus Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Digital niche bank; relationship marketing; trust; loyalty; digital media; Digital nischbank; relationsmarknadsföring; förtroende; lojalitet; digitala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala nischbanker i Sverige använder relationsmarknadsföring.  Metod: Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ multipel fallstudie med en deduktiv ansats. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer utförda via Zoom hos fyra svenska digitala nischbanker. LÄS MER

 4. 4. AI-chatbots som kundtjänstverktyg inom banksektorn : En kvantitativ studie om svenska bankkonsumenters tillit och intention att använda AI-chatbots

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sophie Bäcktorp; Antonia Henriksson; [2022]
  Nyckelord :trust; Technology acceptance model; Online-trust; chatbots; Artificell intelligience; banking sector; digital customer service; percived humanness; risk; digital trust.;

  Sammanfattning : Digitalisering är under ständig utveckling inom banksektorn. I och med den växande utvecklingen så har intresset för artificiell intelligens ökat men trots detta finns det fortfarande kvar osäkerheter kring användandet av AI-chatbots. LÄS MER

 5. 5. Leading and trusting from a distance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Alexandra von Reis Marlevi; Dalila Moummi; [2022]
  Nyckelord :Trust; Virtual teams; Remote work; Transformational leadership; Digital transformation;

  Sammanfattning : Through a qualitative study, this thesis aimed to investigate leader behavior and its effects on trust due to a transition from face-to-face to a remote work setting. The study was based on a sample of 12 individuals, out of which four having leader positions and the rest being employees in the selected organization SVT. LÄS MER