Sökning: "digitala texter"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade orden digitala texter.

 1. 1. Den digitala modelläsaren : En diakron modelläsaranalys av Försäkringskassans konstruerade identiteter i informationsbroschyrer från 1969-1980 och på sociala medieplattformen Instagram från 2020-talet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Anestad Nilsson; Isabelle Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :Modelläsare; socialsemiotik; multimodalitet; interpersonell betydelse; Försäkringskassan; informationsbroschyrer; Instagram;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att skapa en djupare förståelse för hur olika modelläsare konstrueras i externkommunicerande texter från Försäkringskassan ur ett diakront perspektiv. Modelläsaren är en prototypisk läsare som är inbyggd i texter och besitter en viss social identitet. LÄS MER

 2. 2. Pennan och tangentbordetseffekter på den berättandetexten : En jämförande studie av skrivverktygets påverkan iårskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Moa Hellgren Franzén; [2023]
  Nyckelord :Analogt skrivande; digitalt skrivande; analoga skrivverktyg; digitala skrivverktyg; texttriangeln; berättande texter; årskurs 3.;

  Sammanfattning : Dagens ökade digitalisering i skolan väcker en viss oro om fokus isvenskundervisningen verkligen ligger i att lära elever att skriva. Samtidigtmenar ett flertal forskare att skrivundervisningen gynnas av digitala verktyg. LÄS MER

 3. 3. Kreativt skrivande : mer än bara ord. Lärares uppfattningar av det kreativa skrivandet i ämnet svenska mot årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tuva Djupbäck; Alexandra Kirtzell; [2023]
  Nyckelord :kreativt skrivande; fritt skrivande; skrivundervisning; skrivstrategier; fantasi; lärarperspektiv; skrivmotivation;

  Sammanfattning : Kreativt skrivande kan främja elevers kunskapsinhämtning samt utveckla elevers tankevärld och ge möjlighet till att använda sin fantasi. Olika former av skrivande utvecklar elevers språkkompetenser och möjligheter att anpassa skrivandet efter syfte och mottagare, vilket kan bidra till en välutvecklad kommunikationsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang om undervisning av flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Rasmiya Ahmed; [2023]
  Nyckelord :Multilingualism; learning environment; language development and pre-school; Flerspråkighet; lärandemiljö; språkutveckling och förskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie handlar om flerspråkighet i förskolan. Sju förskollärare intervjuades om deras undervisning med flerspråkiga barn. Resultatet visar att de arbetar med flerspråkighet i förskolan i syfte att främja språkutveckling både i svenska och på barnets modersmål. LÄS MER

 5. 5. Bildlärare och deras läromedel : en kvalitativ intervjustudie om bildämnets uppdrag och villkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Peter Nuottaniemi; [2023]
  Nyckelord :Bildämnet; läromedel; läroplansteori; intervjustudie; ämneskonception;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka bildlärares val och tillämpning av läromedel. Det är en kvalitativ intervjustudie som genom fem bildlärares röster om läromedel belyser bildämnets uppdrag och villkor, samt de utmaningarna och behov de upplever finns i yrket. LÄS MER