Sökning: "digitaliseringsstrategi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet digitaliseringsstrategi.

 1. 1. DEN DIGITALA FOLKHÖGSKOLAN? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therese Winqwist; [2018-07-04]
  Nyckelord :digitalisering; digitaliseringsprocess; digitaliseringsstrategi; folkhögskola; folkbildning; skolledare; rektor; folkhögskolerektor; livslångt lärande;

  Sammanfattning : The focus of this Master’s thesis is on how principals at folk high schools view digitizing processes. The purpose of the study is based on an increasing demand for research within popular education (Swe folkbildning).Five principals from folk high schools have taken part in qualitative interviewing. LÄS MER

 2. 2. IoT användning inom kommunal verksamhet : – i Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lise-Lott Winnberg; Mimmi Jackléus; [2018]
  Nyckelord :Internet of things; IoT; digitalisation; Digitaliseringsmyndigheten; municipality; application; maintenance; information system; remote connection; e-services; public sector; SKL; government; IoT municipality; IT municipality; digitisation municipality; strategy; Internet of things; IoT; digitalisering; Digitaliseringsmyndigheten; kommun; tillämpning; underhåll; informationssystem; fjärranslutning; e-tjänster; offentlig sektor; SKL; regeringen; IoT kommun; IT kommun; digitalisering kommun; strategi;

  Sammanfattning : Internet of Things blir allt mer vanligt och inkluderas redan på vissa ställen i till exempel stadsplaner förnybyggnationer men finns även i smarta kontor och infrastruktur. Det finns en uppsjö med privatägdaföretag som specialiserat sig på IoT-lösningar och tillämpningar av detta på olika delar i samhället. LÄS MER

 3. 3. Från köp till betalning - Hur digitalisering kan förbättra processer : En fallstudie i en inköpsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Andreas Söderqvist; Per Brinnen; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Enterprise resource planning ERP ; Enterprise; Integration; System; IT; Digitalisering; Processer; Inköpsprocesser; informationssystem; System;

  Sammanfattning : Within the constantly developing area of technology where digitalization has become a leading factor for success. Where digitalization in a rapid pace is being applied to the majority of businesses, and organizations now for the most part are constructed and based on digital solutions. LÄS MER

 4. 4. Vad menar de med digital kompetens? : En studie om lärares uppfattningar om digital kompetens och digitaliseringen av skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Wirback Mathilda; [2018]
  Nyckelord :Digital competence; digitalization; education; teachers’ experience; Digital kompetens; digitalisering; undervisning; lärares erfarenheter;

  Sammanfattning : Detta arbete har sin utgångspunkt i den ökade digitaliseringen inom skolväsendet, den reviderade läroplanen och regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Arbetet syftade till att undersöka hur lärare uppfattar begreppet digital kompetens samt hur de uppfattar sin egen digitala kompetens. LÄS MER

 5. 5. Granskning av regeringens digitaliseringsstrategi : - programmering i grundskolan, vilka problem finns?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Martin Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Programmering inom skolan; visuell programmering; syntax programmering; kompetensutveckling; digitalisering; digitaliseringsstrategin.;

  Sammanfattning : Den Svenska skolan ska digitaliseras och en strategi för hur digitaliseringen kan ske skulle tas fram av Skolverket. Flertalet lärare lyfte fram problem med förslaget som presenterades av Skolverket men inga större förändringar genomfördes. Strategin ska börja gälla, men problemen kvarstår. LÄS MER