Sökning: "digtal transformation."

Hittade 1 uppsats innehållade orden digtal transformation..

  1. 1. Digital transformation inom sjukvården : Utmaningar grundade i kunskap, kommunikation, integration och patientsäkerhet

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Johan Svensson; Lovisa Sandgren; [2022]
    Nyckelord :Digitalization; e-health; digital transformation.; Digitalisering; e-hälsa; digtal transformation.;

    Sammanfattning : Today most organizations are doing digital transformations to be more efficient and to offer better service and value. Healthcare is one of those organization that are doing digital transformations and are getting more and more digitalized as a part to be able to for example free more time for taking care of patients and offer better services. LÄS MER