Sökning: "direkt anföring"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden direkt anföring.

 1. 1. "Men du ser ju inte ut att ha ont" : En studie om hur berättartekniska och retoriska grepp kan öka förståelsen hos unga anhöriga för hur det är att leva med fibromyalgi.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alexandra Holm; [2018]
  Nyckelord :information design; narrative; rhetoric; multimodality; fibromyalgia; metaphors; similes; informationsdesign; berättarteknik; retorik; fibromyalgi; textdesign; multimodalitet; metafor; liknelser; berättelse;

  Sammanfattning : Unga personer som lider av den kroniska sjukdomen fibromyalgi upplever att jämnåriga anhöriga ofta har svårt att förstå vad sjukdomen innebär och hur den påverkar vardagen för den som har det. I detta examensarbete i Informationsdesign undersöks hur berättartekniska och retoriska grepp kan användas i text och bild för att öka förståelsen för hur det är att leva med fibromyalgi. LÄS MER

 2. 2. "Tack!" sa han med ett leende: om översättningen av anföringsuttryck med bestämning i hög- och lågprestigelitteratur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Nelly Nilsson; [2017]
  Nyckelord :högprestigelitteratur; litterära översättningar; bestämning; anföringsverb; direkt anföring; anföringsuttryck; lågprestigelitteratur; stilistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks översättningen av anföringsuttryck med bestämning inom hög- och lågprestigelitteratur. Fokus ligger på anföringsuttryck innehållande anföringsverbet said som åtföljs av en bestämning av någon form, till exempel ett sättsadverb, eftersom Gellerstam (1996) har formulerat en hypotes om att den här sortens dialogformel har ett lägre stilvärde på svenska än på engelska. LÄS MER

 3. 3. Bara ba : En undersökning av diskurspartikeln bas funktioner i skrift i bloggar år 2014

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Hilma Pelli; [2016]
  Nyckelord :ba; blogg; diskurspartikel; ungdomsspråk;

  Sammanfattning : Sammandrag Denna uppsats utgår från Elsie Andersson-Wijks (1997) frågeställning huruvida den ungdomsspråkliga diskurspartiklen ba idag även används av vuxna samt om den trängt i skriftspråket. Studien bygger på korpusar i form av bloggtexter från Språkbankens resurs Bloggmix från år 2014 och ämnar undersöka hur diskurspartikeln ba används i skriftspråk i bloggar samt om dessa bloggar kan avslöja något om vilken åldersgrupp som idag använder ordet ba i skrift. LÄS MER

 4. 4. African-American English i direkt anföring : Etta James självbiografi översatt till svenska – att anpassa översättningen efter en varietet som inte har någon motsvarighet på svenska

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linn Anteryd; [2015]
  Nyckelord :African-American English; AAE; varieties; translation; Etta James; David Ritz; Maya Angelou; Toni Morrison; Peter Newmark; Lawrence Venuti; Birgitta Englund Dimitrova; African-American English; AAE; varietet; översättning; Etta James; David Ritz; Maya Angelou; Toni Morrison; Peter Newmark; Lawrence Venuti; Birgitta Englund Dimitrova;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är indelat i tre delar. Examensarbetet består av en översättning av tre kapitel ur Etta James självbiografi Rage to survive: the Etta James story skriven av James och spökförfattaren David Ritz, samt ett kapitel om vilka textspecifika översättningsproblem som uppstod vid översättningen. LÄS MER

 5. 5. Att skriva en berättelse : En studie av hur elever i årskurs 3 anpassar stilen i sina berättande texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ida Johansson; [2015]
  Nyckelord :Narrative text; pupil text; textual analysis; grade 3; forms of presentation; relation; direct speech; features of spoken language; Berättande text; elevtext; textanalys; årskurs 3; framställningsformer; relation; direkt anföring; talspråksdrag;

  Sammanfattning : The present study has two purposes. One aim is to investigate to what extent 20 pupils in grade 3 use two different forms of presentation in their narrative texts and how these choices of forms of presentation create certain patterns in the pupils’ texts. LÄS MER