Sökning: "direktintegrering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet direktintegrering.

 1. 1. NYANLÄNDAS SKOLSTART I DEN SVENSKA GRUNDSKOLAN UTIFRÅN TVÅ OLIKA MOTTAGNINGSMODELLER En enkätstudie ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Eva-Lotta Andersson; Magdalena Meteluch; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; newly arrived students in Sweden; förberedelsklass; direktintegrering; ordinarie klass; utslussning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur nyanlända elever uppfattar skolstarten i Sverigeoch hur de uppfattar de två vanligaste mottagningsmodellerna, förberedelseklass ochdirektintegrering. Undersökningen genomfördes med hjälp av följande frågeställningar:● Hur upplever nyanlända elever skolstarten i grundskolans tidigare år de två vanligastemottagningsmodellerna förberedelseklass och direktintegrering?● Vilka förbättringsområden och framgångsfaktorer finns det med förberedelseklassoch med direktintegrering i grundskolans tidigare år ur nyanlända elevers perspektiv?Analysen bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Vygotskijs sociokulturellateori och teorin om stöttning. LÄS MER

 2. 2. Två organisatoriska modeller för undervisning och deras inverkan på språkutvecklingen hos elever med svenska som andraspråk : En systematisk litteraturstudie om för- och nackdelar med inkluderande respektive direktintegrerande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Cama Culum; Isabelle Arnesson; [2020]
  Nyckelord :Swedish as a second language; inclusive education; direct inclusion; language development; Svenska som andraspråk SvA ; inkluderande undervisning; direktintegrering; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur språkutvecklingen hos svenska som andraspråkselever påverkas i en inkluderande respektive direktintegrerande undervisning med förstaspråkselever. För att uppfylla syftet tillämpades en systematisk kvalitativ litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever lärare undervisningen av nyanlända elever? : En kvalitativ studie om hur lärare upplever undervisningen av nyanlända elever som har gått i förberedelseklass gentemot nyanlända elever som blir direktintegrerade

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Muska Aurfan; Jessica Åkerblom; [2020]
  Nyckelord :nyanlända elever; förberedelseklass; direktintegrering; svenska som andra språk;

  Sammanfattning : Denna studie är kvalitativ och baserad på semistruktruerade intervjuer. Tre lärare som har erfarenhet av att undervisa nyanlända elever har intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Undervisning av nyanlända – då och nu

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Axel Morén; [2019]
  Nyckelord :Ramfaktorteori; nyanländ elev; ramfaktorer; förberedelseklass; direktintegrering;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur faktorer i form av ramar ur ramfaktorteorin, påverkar den undervisning en grupp aktiva och pensionerade lärare tillhandahåller främst nyanlända elever. Studien har utförts utifrån frågeställningarna; Hur uppger aktiva respektive pensionerade lärare att olika ramfaktorer påverkar deras undervisning av nyanlända elever? Hur har lärarnas arbetssätt förändrats över tid relaterat till de olika delarna i ramfaktorteorin?   Respondenterna bestod av 6 lärare, varav 3 aktiva och 3 pensionerade. LÄS MER

 5. 5. Direktintegrerade nyanlända elever i årskurserna F-3 : En studie om hur klasslärare arbetar språk- och kunskapsutvecklande för att främja elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Matilda Laskowska; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända elever; direktintegrering; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; årskurs F-3;

  Sammanfattning : I och med flyktingvågen år 2015 kom benämningen nyanlända elever att uppmärksammas inom skolvärlden och svensk forskning. Detta gör att en undersökning inom ämnet blir betydelsefull för att möjliggöra en likvärdig utbildning som främjar språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever. LÄS MER