Sökning: "direktivet mot skatteundandraganden"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden direktivet mot skatteundandraganden.

 1. 1. Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln - I ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Björn Thulin; [2019]
  Nyckelord :Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln; ränteavdragsbegränsningsregler; ränteavdrag; den skatterättsliga neutralitetsprincipen; neutralitetsprincipen; gruppregler; gruppundantag; Group Ratio Rule; Equity Escape Rule; OECD; BEPS Action 4; direktivet mot skatteundandraganden; ATAD; koncernbeskattning; resultatutjämning; prop. 2017 18:245.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On January 1 2019, extensive changes were introduced to the Swedish corporate tax system. From previously only limiting deductions for interest expenses related to internal loans, the corporate tax reform entails that all interest expenses are limited and all Swedish companies are subject to the regulations. LÄS MER

 2. 2. Hybridregeln i ATAD : Implementering i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Autilia Arfwidsson; [2017]
  Nyckelord :Hybridregeln i ATAD;

  Sammanfattning : I dagens globaliserade samhälle drabbas EU:s medlemsstater av ett betydande inkomstbortfall på grund av vissa globala företags avancerade skatteplanering. En vanligt förekommande metod för att undvika skatt är att utnyttja hybridinstrument. Hybridinstrument är finansiella instrument som innehåller element av såväl skuld som eget kapital. LÄS MER