Sökning: "disciplinär makt"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden disciplinär makt.

 1. 1. Fritidshemmet som demokratisk arena: En studie om potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande inom ett demokratiprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Samuel Karlman; Anton Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Demokrati; Deliberativ demokrati; Elevinflytande; Disciplinär makt; Pastoral makt; Panoptikon;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande undersökts inom ramarna för ett demokratiprojekt på Enetorpsskolan (fiktivt namn). Demokratiprojektet är strukturerat på så vis att eleverna ena veckan skapar demokratiförslag, i form av aktiviteter, och veckan därpå verkställs det framröstade förslaget. LÄS MER

 2. 2. "Åldern är ju bara en siffra" : En antropologisk litteraturstudie om medicinska åldersbedömningar på ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Ingrid Bäckström; [2018]
  Nyckelord :Medical age assessments; unaccompanied refugee children; disciplinary power; discourse; age classification; anthropology; Medicinska åldersbedömningar; ensamkommande flyktingbarn; disciplinär makt; diskurs; åldersklassifikation; kulturantropologi; antropologi;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine the justifications of the swedish government to perform medical age assessments on unaccompanied refugee children seeking asylum in Sweden. These governmental justifications were analyzed through Michel Foucault's theory of disciplinary power as well as through anthropological research on classification of age. LÄS MER

 3. 3. Studie- och yrkesvägledares konstruerande av nyanlända elever - En kvalitativ studie med utgångspunkt i Foucaults maktanalys, där professioner ses som viktiga diskursbärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Johansson Ask; Ida Limkär; [2018]
  Nyckelord :vägledning; nyanlända; Foucault; makt; diskursanalys;

  Sammanfattning : De senaste åren har Sverige tagit emot ett stort antal nyanlända, både barn och vuxna, vilket har påverkat trycket på svensk skola och utbildningsväsende. I tidigare svensk forskning kring nyanlända är lärare och annan skolpersonal representerade, men ytterst lite forskning har gjorts med studie- och yrkesvägledare. LÄS MER

 4. 4. Mental ohälsa och den psykiatriska institutionen - En fallstudie av den svenska psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hanna Kristensson; [2018]
  Nyckelord :Biopolitik; biomedicin; psykisk ohälsa; psykiatri; institution; makt;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har i syfte att granska de olika teknologierna för biomakt som gestaltas inom psykiatrivården i Sverige. Metoden som kommer att användas för analysen är fallstudier vilket kommer att användas tillsammans med teorier om biomakt. LÄS MER

 5. 5. Relationell makt i skolan : En studie av elevers maktutövning på lärare i undervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Johansson; Emma Norenäs; [2017]
  Nyckelord :Foucault; Maktrelationer; Lärare; Elev;

  Sammanfattning : Läraren behöver förhålla sig till många olika aktörer, lagar och regler i sin yrkesutövning. Samtidigt ska läraren bedriva lektioner där relationen till eleverna blir viktiga. Alla relationer innehåller utövning av makt och således också relationen mellan elev och lärare i klassrummet. LÄS MER