Sökning: "discount rate"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden discount rate.

 1. 1. Combining Smart Energy Storage with a Nordic PV Park : An explorative study of revenue-improving and cost-reducing battery services

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Amanda Bränström; Jonna Söderberg; [2021]
  Nyckelord :battery storage; energy storage; PV park; primary frequency regulation; energy arbitrage; NPV; VRE; Li-ion; service stacking;

  Sammanfattning : With global climate change as the main driver, there is an increase towards including more variable renewable energy (VRE) sources in the electricity mix. Energy production from utilizing the photovoltaic effect, or PV power, is increasing rapidly and is visioned to cover 5 – 10 % of Sweden’s electricity demand in 2040. LÄS MER

 2. 2. Solceller för bostadsrättsföreningar : Underlag för en förenklad beräkningsmodellför optimering av solcellsarea

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna på jorden sker i en hög takt vilket leder till att temperaturen på jorden ökar.För att förhindra att temperaturen överskrider två graders ökning krävs det att de fossila bränslenafasas ut. I Sverige står kärnkraft för 40% av den totala elproduktionen vilket inte räknas somförnybar och måste fasas ut. LÄS MER

 3. 3. Värme- och kylalösningar för framtida Jägersro Hästcenter - En jämförande fallstudie av olika tekniska lösningar med fokus på ekonomisk och miljömässig hållbarhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Oskar Heimer; [2021]
  Nyckelord :building heating; hot tap water; comfort cooling; heating demand; cooling demand; energy simulation; system sizing; district heating; district cooling; heat pumps; life-cycle cost LCC ; Opex Capex; carbon dioxide equivalent; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Skånska Travsällskapet (STS, ``The Scanian Trotting Association``) has subdivided its property on which the current Jägersro trotting and galloping arena is located. They have thereby enabled the financial means to invest in a new horse racing arena. LÄS MER

 4. 4. A European CSR study about the deviation of valuation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Persson; Tatiana Dykina; [2021]
  Nyckelord :“ESG”; “sustainability”; “CSR”; “Market value”; “intrinsic value”; “Beta”; “CAPM”; “Cost of Equity”; “residual earning”;

  Sammanfattning : For the last decades, public authorities and private firms have emphasized their focus on integrating sustainability into corporate disclosure. The shift towards CSR instead of the traditional profit maximization narratives is evident in increased demand among various stakeholders for sustainability awareness. LÄS MER

 5. 5. Modellering av diskonteringsränta avseende skogliga investeringar med CAPM och APT

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Richard Toss; [2021]
  Nyckelord :Capital Asset Pricing Model; Arbitrage Pricing Theory; Timberland; Inflation;

  Sammanfattning : Med hjälp av årlig prisstatistik avseende försäljningar av skogsfastigheter (1995-2020) bedömer studien skogliga investeringars marknadsrisk samt estimerar dess diskonteringsränta. Analysen sker inom de teoretiska ramverken Capital Asset Pricing Theory (CAPM) samt Arbitrage Pricing Theory (APT). LÄS MER