Sökning: "discourse theory Laclau and Mouffe"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden discourse theory Laclau and Mouffe.

 1. 1. Rasifierade och sexualiserade konstruktioner av “invandraren” i det politiska samtalet: Endiskursanalys av riksdagsdebatter 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tilda Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Invandrare; Diskursiva konstruktioner; Diskursteori; Laclau och Mouffe; Loomba; Eurocentrism; Rasifiering; Sexualisering;

  Sammanfattning : This study aims to problematize racialized and sexualized discursive constructions of the"immigrant" within the political conversation in Sweden. Discursive constructions of the“immigrant” often depict the “immigrant” through words such as "child marriage", "rape" orother implied meanings of patriarchal gender relations. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares föreställningar kring högläsning av normkritisk litteratur och normbekräftande litteratur –en diskursanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Lisa Kraft; [2023]
  Nyckelord :Discourse; discourse analysis; norm critical; preschool teacher; read alouds.; Diskurs; diskursanalys; förskollärare; högläsning; normkritisk;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine preschool teacher's perceptions in their speech when talking about stereotypes and norm critical literature in read alouds. The theory used in this study was discourse analysis, which here also uses some concepts from the discourse theory by Laclau and Mouffe. LÄS MER

 3. 3. Den osynliga kampen om tolkning : En kritisk analys av Orten bortom våldet utifrån Ernesto Laclau och Chantal Mouffes hegemonikritiska diskursteori

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karl Apelmo; [2023]
  Nyckelord :Orten bortom våldet; Laclau and Mouffe; discourse analysis; discourse theory; hegemony; ideology; social differentiation; liberalism; determinism; social constructionism; poststructuralism; Orten bortom våldet; Laclau och Mouffe; diskursanalys; diskursteori; hegemoni; ideologi; social differentiering; liberalism; determinism; social konstruktionism; poststrukturalism;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en diskursanalys av materialet Orten bortom våldet med hjälp av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes hegemonikritiska diskursteori. Materialet Orten bortom våldet är centralt för Eskilstuna kommuns sociala förebyggande arbete mot våld och kriminalitet. LÄS MER

 4. 4. Bilden av äldre i media : En kvalitativ studie över hur äldre personer framställs i media

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Emma Ahlberg; [2023]
  Nyckelord :ageism; media; critical discourse analysis; discourse theory; ålderism; media; kritisk diskursanalys; diskursteori;

  Sammanfattning : Äldre personer, det vill säga personer som är 65 år eller äldre, är en relativt bortglömd grupp inom medias rapportering. Gruppen syns sällan i mediesammanhang, och kommer mycket sällan till tals. Detta blir mest tydligt när det gäller frågor som rör äldre personer, då äldres röster lyser med sin frånvaro. LÄS MER

 5. 5. BASED, REDPILLED, AND FPBP. Examining identification through discursive/affective practices on 4chan/pol/

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Henrik Bergius; [2022-02-08]
  Nyckelord :Affect; Discourse; 4chan; Fascism; Radicalization; Disciplining; Online political space;

  Sammanfattning : In a political landscape increasingly more influenced by far-right populism, the potential for political projects aiming to expand democracy is challenged. With the internet becoming an important arena for political discussion, this begs the question of how online spaces function as politically radicalizing. LÄS MER