Sökning: "diskrepans hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden diskrepans hälsa.

 1. 1. Diskrepans mellan vårdbehov och erhållen vård : Remitterade ambulansuppdrag mellan primärvård och akutsjukhus. En registerstudie.

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Wester; Peter Eliasson; [2021]
  Nyckelord :ändamålsenlig vård; vårdnivå; ambulanssjukvård; primärvård; prioritering; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdens mål anger riktningen för god vård, att i varje vårdmöte bedöma och hänvisa patienten till ändamålsenlig vård på ett patientsäkert och effektivt sätt. Målet är att den vård som ges ska stödja hälsa och välbefinnande och ges på rätt vårdnivå. LÄS MER

 2. 2. VÅRDPERSONALENS ERFARENHETER AV ATT HA FÖRORSAKAT EN VÅRDSKADA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alexsandra Benfield; Henrik Lundius; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Second victim; Sjuksköterskor; Sjukvårdspersonal; Säker vård; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 100 000 svenska patienter av vårdskador. Bakom varje vårdskada står minst en vårdpersonal som gjort ett misstag eller en felbedömning. Världen över beskrivs liknande situationer där den som förorsakat en vårdskada också beskrivs som ett “offer”, ett så kallat “second victim”. LÄS MER

 3. 3. New Public Management och socialt arbete i en samtida pandemi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Andreas Bergendahl; Maja Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Corona; Coping; New Public Management; Pandemic; Social Work;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av en kostsam välfärd och växande offentlig sektor implementeradeSverige New Public Management för att stävja kostnader och effektiviseravälfärden. I New Public Managements utbredning, 30 år senare, förefallerimplementeringen ha bidragit till en allt mer ohälsosam arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Gabriella Kylin; [2020]
  Nyckelord :Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

  Sammanfattning : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. LÄS MER

 5. 5. Lärares förväntningar på skolsköterskor

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Jansons; Sofie Lundh; [2019]
  Nyckelord :Educator; health-promotion; KASAM; meaningfulness; nurse; Hälsofrämjande; KASAM; meningsfullhet; pedagoger; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskors uppdrag har förändrats med tiden. Uppdragets fokus har ändrats från ett patogent perspektiv till ett salutogent perspektiv, vilket innebär att fokus har ändrats från det sjuka till det friska. Samverkan med övrig personal på skolor är en förutsättning för att skolsköterskor ska kunna arbeta hälsofrämjande. LÄS MER