Sökning: "diskrepans"

Visar resultat 1 - 5 av 723 uppsatser innehållade ordet diskrepans.

 1. 1. Att tvingas kompromissa med barnmorskeprofessionens värdegrund – en systematisk litteraturöversikt över barnmorskans etiska dilemman

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Pollnow Appell; Camilla Skyldeberg; Rebecka von Zweigbergk; [2024-02-02]
  Nyckelord :barnmorska; barnmorskestudent; etiskt dilemma; moralisk stress; organisatoriska begränsningar; maktbalans; hierarki; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiska dilemman är en del av barnmorskans vardag inom förlossningsvård. Ett etiskt dilemma uppstår när motstridiga värden kolliderar och det föreligger en svårighet att bedöma vilket värde som bör ges företräde. Barnmorskans etiska kod är vägledande i beslutet men i slutändan är det barnmorskan själv som avgör. LÄS MER

 2. 2. Prövning i idrott och hälsa 1 : Diskrepans bidrar till underminering av rättvis och likvärdig bedömning.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Michael Österman; [2024]
  Nyckelord :Assessment; equitable assessment; equivalent; examination; fair; grading; PE; Physical Education; physical education and health.; Bedömning; betyg; betygsättning; idrott och hälsa; likvärdigt; prövning; rättvist.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prövningar i idrott och hälsa tycks ha ökat de senaste åren och att utforma en prövning i idrott och hälsa som ger förutsättningar att sätta ett rättvist, likvärdigt och rättssäkert betyg kan upplevas som en utmaning. Inte minst då det finns en avsaknad av såväl forskning på området som vägledande riktlinjer att förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och elevers motivation i musikproduktion på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Thomas Osborne; [2024]
  Nyckelord :digital tools; motivation; music pedagogy; music production; music education; sociocultural perspective; digitala verktyg; motivation; musikpedagogik; musikproduktion; musikundervisning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka roller DAW-program har inom undervisningen i musikproduktion på gymnasial nivå utifrån elevers och lärares perspektiv samt lärarens bild av hur diskrepans mellan preferenser kring DAW-program kan påverka elevers motivation för lärande i undervisning i musikproduktion. Datainsamlingen skedde genom en semistrukturerad intervju med två gymnasielärare och genom en enkätundersökning bland fyra gymnasieklasser från olika årskurser som studerar musikproduktion. LÄS MER

 4. 4. EN KLINGANDE PRODUKT : Musikskapande i högstadiets musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Jonas Landgren; Jonas Landgren; Magnus Lehto; [2024]
  Nyckelord :Bedömning; Kreativitet; Likvärdighet; Ramfaktorer;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att musiklärare i större utsträckning än tidigare förhåller sig till styrdokumenten, men att det finns en bred spännvidd vad gäller deras definitioner av musikskapande. Syftet med den här undersökningen var att bidra med kunskap om musiklärares uppfattningar om musikskapande i högstadiet. LÄS MER

 5. 5. VIKTEN AV HANDLINGSUTRYMME FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGARE INOM ÄLDREOMSORGEN : En kvalitativ studie avseende hur biståndshandläggare arbetar med äldre personer och målet att nå välbefinnande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maya Blomqvist; Denis Naess; [2024]
  Nyckelord :Äldre personer; biståndshandläggare; handlingsutrymme; välbefinnande; strategi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva handlingsutrymmets betydelse för biståndshandläggare inom äldreomsorgen med särskilt fokus på diskrepansen mellan förväntningar på, och det praktiska handlingsutrymmet. Studien fokuserar även på förväntningar på rollen som biståndshandläggare från andra parter i samhället samt hur biståndshandläggare arbetar för att nå välbefinnande hos äldre personer. LÄS MER