Sökning: "diskrepans"

Visar resultat 1 - 5 av 634 uppsatser innehållade ordet diskrepans.

 1. 1. “Men vi har ju en policy!” En kvalitativ fallstudie av anställdas upplevelser av ett medieföretags interna jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bågenholm; Helén Elofsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; mångfald; intersektionalitet; policy; implementering; diskrepans;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där anställdas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet har undersökts inom ett medieföretag i Göteborg. Författarna har utgått från en abduktiv ansats och gjort en tematisk analys av insamlad data. LÄS MER

 2. 2. Sant eller falskt? En kvalitativ studie av bilden gällande jämställdhetsarbete på ett strategiskt och operativt plan inom tre företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Albín; Robert Andersson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; diskrepans; legitimitet; löskoppling; isärkoppling; isomorfismer; kompensationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera huruvida diskrepans uppstått kopplat till bilden av jämställdhetsarbete mellan strategiska chefer och operativa medarbetare inom tre utvalda företag. Utifrån detta ämnar vi även att undersöka hur denna diskrepans uppstått och om företagen gör något för att kompensera för denna diskrepans och, om så, vad. LÄS MER

 3. 3. Ingen regel utan undantag? Om upphovsrättsligt skyddat material som bevisning i dispositiva tvistemål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Perklev; [2022]
  Nyckelord :private law; EU-law; intellectual property law; copyright law; procedual law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under copyright law, the originator has the exclusive right to his or her work, which includes reproduction as well as the right of communication to the public and the right of making it available to the public. The exclusive right means that others may not use the work in a way that infringes the exclusive right without the rightholder’s consent. LÄS MER

 4. 4. Säkerhets- och integritetsbeteende avsikter hos kvinnor och män : En kvantitativ studie om svenska hemanvändare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Glömmé; [2022]
  Nyckelord :Gender; gender differences; security; integrity; behavior; Genus; könsskillnader; säkerhet; integritet; beteende;

  Sammanfattning : Samhällets digitalisering ökar konstant och användare introduceras ständigt till nya element inom informationsteknologi. Baksidan av detta har inneburit att individen förväntas kunna bemöta de risker och hot som digitaliseringen medfört. LÄS MER

 5. 5. @channel: Hey community! A qualitative case study about the construction of a digital community in a co-working space

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Alfonsi; Hanna Nörgård; [2022]
  Nyckelord :Sense of community; Slack; co-working space; Sense of Community Theory; digital communication; face-to-face communication; Social Information Processing Theory; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to examine employees' perception at co-working space Hetch regarding their digital communication efforts on the computer-mediated communication platform Slack to foster a sense of community amongst the members. This topic is relevant to the field of strategic communication because understanding how to communicate on a computer-mediated platform is essential to further building a sense of community within an organization. LÄS MER