Sökning: "diskretionära periodiseringar"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden diskretionära periodiseringar.

 1. 1. Vem manipulerar resultatet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Arnell; Erik Karnehed; Josefine Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Resultatmanipulering bolagsstyrning incitamentsprogram styrelsesammansättning Jones Cash Flow Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Vem manipulerar resultatet? - En kvantitativ studie om bolagsstyrning och earnings management Seminariedatum: 2021-06-04 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Erik Arnell Erik Karnehed Josefine Gunnarsson Handledare: Lars Oxelheim Nyckelord: Resultatmanipulering, bolagsstyrning, incitamentsprogram, styrelsesammansättning, Jones Cash Flow Model Syfte: Att undersöka hur utvalda bolagsstyrningsvariabler påverkar graden av resultatmanipulering i svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap. Metod: En kvantitativ studie med en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. VD:ns löneincitament och resultatmanipulering : En studie på svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Rehme; Lizette Wiedel; [2021]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; Ledningsincitament; Resultatkvalitet; Diskretionära Periodiseringar; Ersättning till ledande befattningshavare;

  Sammanfattning : Verkställande direktörer kan ha incitament att manipulera resultatet i syfte att öka sin variabla lön, åtminstone påvisar amerikanska studier ett positivt samband mellan andel rörlig lön och resultatmanipulation. Då implementering av incitamentsprogram till VD sedan 2000-talets början ökat i Sverige, samtidigt som sambandet ej undersökts i en svensk kontext, syftar studien till att undersöka alternativhypotesen det finns ett samband mellan verkställande direktörers relativa andel rörlig ersättning och diskretionära periodiseringar genom regressionsanalys. LÄS MER

 3. 3. Är det redovisade resultatet pålitligt? : En kvantitativ studie om sambandet mellan frivillig revision och resultatmanipulation i små svenska aktiebolag

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Caroline Kråik; Fanny Boman; [2021]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; resultatkvalitet; diskretionära periodiseringar; frivillig revision; små aktiebolag;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 2021-05-31 Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare:                       Boman Fanny                         Kråik Caroline                                         (97/03/17)                              (94/10/02)                 Titel: Är det redovisade resultatet pålitligt? - En kvantitativ studie om sambandet mellan frivillig revision och resultatmanipulation i små svenska aktiebolag                                                   Handledare: Peter Dahlin Nyckelord: Resultatmanipulation, resultatkvalitet, diskretionära periodiseringar, frivillig revision, små aktiebolag Forskningsfråga: Hur skiljer sig graden av resultatmanipulation i små svenska aktiebolag av att genomgå respektive inte genomgå revision för de företag som är undantagna revisionsplikt?     Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan den frivilliga revisionen och resultatkvaliteten i små svenska aktiebolag.         Metod:  En kvantitativ studie som består av sekundärdata från 15 859 stycken små aktiebolags årsredovisningar för åren 2018 och 2019. LÄS MER

 4. 4. Revisorsbytets påverkan på resultatkvaliteten : En kvantitativ studie på svenska privata aktiebolag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Berling; Magdalena Svensson; [2020]
  Nyckelord :resultatkvalitet; diskretionära periodiseringar; resultatmanipulering; revisorsrotation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur resultatkvaliteten påverkas när ett svenskt privat aktiebolag byter revisor. Revisorsbytets påverkan på resultatkvaliteten är ett ämne som är väl undersökt hos publika aktiebolag. De publika bolagen berörs av tvingande rotationskrav med syftet att öka kvaliteten i revisionen. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan resultatstyrning och insynshandel : En kvantitativ studie av verkställande direktörer i bolag noterade på Nasdaq first north

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nikolay Garzon Gamboa; Martin Sundgren; [2020]
  Nyckelord :Insynshandel; Resultatstyrning; Verkställande direktör; Nasdaq First North Growth Market; Diskretionära periodiseringar; Kothari;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka samband mellan verkställande direktörers insynshandel och resultatstyrning. Metod: Studien baseras på arkivforskning och data har inhämtats från två databaser, Thomson Reuters Eikon och Finansinspektionens insynsregister. LÄS MER