Sökning: "diskriminering i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden diskriminering i vården.

 1. 1. Hbtq+ personers upplevelser av bemötandet inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elina Andersson; Emma Celén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Hbtq personer; upplevelser; bemötande; personcentrerad vård; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hbtqi+ personer tillhör en sårbar minoritetsgrupp som är utsatt för diskriminering både i Sverige och resten av världen. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas negativt av minoritetsstress och hbtqi+ personer har visat sig vara mer sårbara för viss psykisk- och fysisk ohälsa än heterosexuella och cispersoner. LÄS MER

 2. 2. Stigmatisering av individer med schizofreni utanför vården : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Luma Al- Barghouthi; Sarah Sager; [2022]
  Nyckelord :Schizophrenia; media; stigma; experiences; Schizofreni; media; stigmatisering; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Schizophrenia is a psychosis mental illness which the cognitive functions are somehow impaired. This sickness is still surrounded by prejudice, fear and ignorance.Aim: The aim of this descriptive literature study was to describe the experiences of stigma outside the hospital for people with schizophrenia. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners möten med sjuksköterskor : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alma Tallefors; Rebecca Fuchs; [2022]
  Nyckelord :experience; health care; health care staff; transgender population; upplevelser; sjukvård; sjuksköterskor; transpopulationen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är en minoritet i dagens samhälle som utsätts för diskriminering och hat och transpersoner drabbas oftare än övrig befolkning av psykisk ohälsa och suicidrisken är hög. Transpersoner upplever även okunskap hos sjuksköterskor. Teoretiska referensramen som används är livsvärldsteorin då den ser hela personen. LÄS MER

 4. 4. Hur kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation upplever bemötandet i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Corinne Gunnarsson; Gabriela Ortega Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Battered women; Encountering; Intimate partner violence; Nurse-patient relation; Shame; Bemötande; Sjuksköterska-patientrelation; Skam; Våld i nära relation; Våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva utan våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet. Utsatthet för våld i nära relation orsakar negativa hälsokonsekvenser däribland depression, ångest samt en ökad känsla av skam. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av bemötande hos HBTQI-personer inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Hartzell; Filippa Hartzell; [2022]
  Nyckelord :healthcare; LGBTQI; encounter; hälso- och sjukvård; HBTQI; bemötande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: I Sverige uppskattas att 2–6 procent av befolkningen identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner (HBTQI). HBTQI-personer som upplevt kränkande bemötande eller diskriminering i hälso- och sjukvården avstår från att söka vård. LÄS MER