Sökning: "diskriminering på arbetsplatsen"

Visar resultat 21 - 25 av 51 uppsatser innehållade orden diskriminering på arbetsplatsen.

 1. 21. Samvetsfrihet och barnmorska – en (o)möjlig ekvation? - En arbetsrättslig utredning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Svärd; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt en. labour law ; EU-rätt en. EU law ; folkrätt en. public international law ; EKMR en. ECHR ; rätten till religionsfrihet en. freedom of religion ; rätten till samvetsfrihet en. freedom of conscious ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to freedom of religion and freedom of conscience are both human rights that are stipulated in Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). The purpose of this thesis is from a labour law perspective examine both national and international law and the legal issues that can arise in a conflict between midwives and their employers, in a situation where a midwife refuses to perform abortions according to their freedom of religion - and conscience. LÄS MER

 2. 22. Hur ska prioriteringen göras vid en krock mellan religionsfriheten och rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön? - En studie utifrån exemplet att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Isabell Björkman; Emelie Hägerström; [2017]
  Nyckelord :manifestation; likabehandling; religionsfrihet; kön; diskriminering; skaka hand; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med att det svenska samhället blir mer pluralistisk och mångkulturellt uppstår allt fler situationer där olika sedvänjor och beteenden krockar. Att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse är ett sådant exempel, då denna manifestation kan ställas mot det skyddade intresset att inte bli diskriminerad på grund av kön. LÄS MER

 3. 23. Funktionsnedsattas utrymningsmöjligheter på arbetsplatser : En jämförelse av svenska, danska och amerikanska lagstiftningar samt granskning av ett svenskt företags utrymningsvägar och potentiella förbättringsförslag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anne Lee Anderson; [2017]
  Nyckelord :Frångänglighet; funktionsnedsatta; utrymning;

  Sammanfattning : Alla människor bör ha lika rättigheter och samma möjlighet att medverka och bidra till samhället efter sin egen förmåga. För att uppnå detta bör en större satsning ske på att undanröja funktionshinder vilka hindrar personer med funktionsnedsättningar att delta och utöva vardagliga sysslor, så som att arbeta. LÄS MER

 4. 24. Jag kan inte ta av min hudfärg : Sjuksköterskors erfarenheter av patienters rasdiskriminering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amina Cucovic; Arbresha Osmani; [2016]
  Nyckelord :Erfarenheter; Rasdiskriminering; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor utsätts för rasdiskriminering från patienter vilket leder till ohälsa. I Sverige finns lagstiftning som förbjuder all form av diskriminering samt att ohälsa på arbetsplatsen skall förebyggas. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av patienters rasdiskriminering. LÄS MER

 5. 25. Tidsbegränsade anställningar - Missbruk eller möjlighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sabina Björkman; Anna Joelsson; [2015]
  Nyckelord :Tidsbegränsade anställningar; anställningsskydd; stapling av visstidsanställningar; flexibilitet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med dagens ökade flexibilitet på arbetsmarknaden skapas ett behov för organisationer att möta denna flexibilitet. Detta kan bland annat uppnås genom tidsbegränsade anställningsformer; alltså allmän visstidsanställning, vikariatsanställning, säsongsanställning, arbetstagare över 67 år samt provanställning. LÄS MER