Sökning: "diskriminering pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden diskriminering pedagogik.

 1. 1. Tillämpning av likabehandlingsplaner : Förskollärares beskrivningar och upplevelser av likabehandlingsplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Werle; Ozan Yüsel; [2020]
  Nyckelord :likabehandlingsplaner; policyarbete; förskollärarens upplevelse; förskolan; diskriminering; trakasserier och kränkande behandling;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 5) lyfts det fram att alla barn har ett lika värde och att ingen ska behöva utsättas för kränkningar eller diskriminering. I förskolans uppdrag ingår det att förskoleverksamheten ska ha en plan mot kränkande behandling och en plan mot diskriminering och trakasserier. LÄS MER

 2. 2. Hur går det till? : En studie av hur lågstadielärare ser på praktisk undervisning i sex och samlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Gustafsson; Lisa Minolf; [2020]
  Nyckelord :undervisning; lågstadiet; lågstadielärare; enkätintervju; sex- och samlevnadsundervisning; mål; innehåll och undervisningsmetod.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker svenska lågstadielärares syn på deras praktiska sex- och samlevnadsundervisning i årskurserna 1–3. Studien baseras på tre forskningsfrågor: Vilka mål anser lärarna att de har med sin undervisning som berör sex och samlevnad? Vad anser lärarna att de har för innehåll i sin undervisning som berör sex och samlevnad? Vilken undervisningsmetodanser lärarna att de använder i sin undervisning som berör sex och samlevnad? Detta undersöks genom enkätintervjuer med 11 lågstadielärare som arbetar i Sverige, mer specifikt Uppsala, Stockholm och Borås. LÄS MER

 3. 3. Rekryterares uppfattning av anonymisering : Tankar kring ett första urval

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Jonathan Ekstrand; Oscar Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Anonymisering; Anonymiserad rekrytering; Anonymiserat Urval; Rekrytering; Kompetensbaserad Rekrytering; Objektivitet vid Rekrytering; intuition; Fördomar;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att studera verksamma HR(Human resources)-praktiker inom rekryteringsområdets uppfattning gentemot användningen av ett anonymiserat första urval i rekryteringsprocessen. För att studera detta formuleras frågeställningar kring hur ett anonymiserat urval uppfattas av dessa praktiker samt vilka negativa och positiva aspekter de kan identifiera med ett sådant arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju en icke-fråga" : En kvalitativ studie om rekryterares förhållningssätt till etnisk mångfald i deras praktiska arbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofia Aronsson; Josefine Björklund Hansson; [2019]
  Nyckelord :Ethnic diversity in workplaces; recruiter; learning within organizations; Etnisk mångfald i arbetslivet; rekryterare; lärande i organisationer;

  Sammanfattning : En studie visar att endast var fjärde arbetsgivare uppger att lagändringen från 2017, som säger att arbetsgivaren ska främja etnisk mångfald, har förändrat deras arbetssätt. Trots den brist på kompetens inom flera branscher, exempelvis att det år 2020 saknas 50 000 ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden, visar studier att etnisk diskriminering förekommer. LÄS MER

 5. 5. Alla människors (o)lika värde : En studie om inkludering av en mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna i sfi-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Therese Wallerström; [2019]
  Nyckelord :sfi; svenska som andraspråk; läromedelsanalys; normkritisk pedagogik; mänskliga rättigheter; mångfald; diskriminering; sexuell läggning; kön; könsöverskridande identitet och uttryck; funktionsnedsättning; religion eller annan trosuppfattning; etnisk tillhörighet; ålder;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka i vilken grad lektionsinnehållet på sfi:s högre nivåer (kurs C och D) överensstämmer med läroplanens värdegrundsuppdrag om att utbildningen ska gestalta alla människors lika värde. Detta undersöks genom att ta reda på om en mångfald av olika personer utifrån diskrimineringsgrunderna inkluderas i sfi-läroböcker samt i övrigt lektionsinnehåll. LÄS MER