Sökning: "diskriminering utifrån kön och etnicitet"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden diskriminering utifrån kön och etnicitet.

 1. 1. Artificiell intelligens- mer än bara en stödfunktion? : En kvalitativ undersökning hur artificiell intelligens kan medvetandegöra bias i en rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle; Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rebecca A. Nordström; Hannah Björnlinger; [2021]
  Nyckelord :AI; artificial intelligences; raising awareness of bias; bias; recruitment; selection; discrimination; diversity; AI; Artificiell Intelligens; medvetengöra bias; bias; rekrytering; urval; diskriminering; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med en djupare förståelse för hur rekryterare använder Artificiell Intelligens (AI) i en rekryteringsprocess för att medvetandegöra bias. Tidigare forskning visar att arbetssökandens chanser till arbete påverkas av rekryterarens bias, detta gör att arbetssökanden inte bedöms utefter kompetens. LÄS MER

 2. 2. Instruktioner till diskriminering vid rekrytering : En kvalitativ studie om rekryterares diskrimineringsupplevelser

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nikolina Larsson; Felix Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Rekrytering; Diskriminering; Diversity Management; Homosocialitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om instruktioner till diskriminering vid rekryteringsprocesser. Syftet har varit att undersöka hur personer som arbetar inom bemannings-/rekryteringsföretag upplever instruktioner av uppdragsgivare när det gäller rekrytering i förhållande till diskrimineringslagen. LÄS MER

 3. 3. Diskrimineringsgrunderna : utvecklingen av det svenska diskrimineringsskyddet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilie Aly; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige finns det sju lagstiftade diskrimineringsgrunder. Dessa sju lagstiftade grunder är kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, religion samt könsöverskridande identitet eller uttryck. Den nuvarande svenska diskrimineringslagstiftningen är till stor del påverkad av EU -rätten. LÄS MER

 4. 4. Den missgynnande arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Farida Ali; Bezan Maolod; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Muslimska kvinnor är en minoritetsgrupp i Sverige som har svårt att både inträda och etablera sig på arbetsmarknaden. Det råder idag en tydlig etnisk och religiös diskriminering i samhället, och specifikt på arbetsmarknaden, vilket bidrar till sämre förutsättningar för gruppen. LÄS MER

 5. 5. Mer än bara kön? : en kvalitativ studie hur diskriminering gentemot prostituerade synliggörs i debatten om legalisering av prostitution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Matilda Kalström; [2018]
  Nyckelord :prostitution; diskriminering; intersektionalitet; debatt; media; Sverige; Amnesty International; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskriminering gällande kön, klass och etnicitet synliggörs gentemot prostituerade. Undersökningen görs på en medial debatt om just legalisering av prostitution som kommit till uttryck i opinionsbildande texter i svensk dagspress, åren 2014–2016. LÄS MER