Sökning: "diskrimineringslag"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet diskrimineringslag.

 1. 1. Bristande tillgänglighet på universitetet ur ett internationellt perspektiv - Samspelet mellan diskrimineringslagen och FN:s konvention om rättigheter för personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Svahn; [2019]
  Nyckelord :Funktionsrättskonventionen; diskriminering; diskrimineringslagen; rätt till utbildning; CRPD; bristande tillgänglighet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Author: Josefine Svahn Title: Lack of Accessibility in the University from an International Perspective Supervisor: Niklas Selberg Introduction On the 14th of January 2009 Sweden committed to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a convention that seek to protect the rights of persons with disabilities. Article 24 of the CRPD, which concerns the right to inclusive education, states that all students with disabilities should be able to participate in the general education system without being discriminated. LÄS MER

 2. 2. En kritisk diskursanalys av en riksdagsdebatt om undantag i alliansens proposition om bristande tillgänglighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Saia Nawsad Said; [2019]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; regeringen; diskrimineringslagen; riksdagsledamöter; bristande tillgänglighet; socialt problem; undantag; makt; social ojämlikhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har skrivit under internationella konventioner om mänskliga rättigheter, vilka säger att diskriminering är ett brott mot den enskilde människans rättigheter. I denna uppsats utvecklas detta vidare genom att se över rättigheter hos personer med funktionsnedsättning i relation till vad politiker om de, som innehar en stor makt i samhället, framställer ett undantag som ett socialt problem i en diskrimineringslag-stiftning om bristande tillgänglighet, som ett socialt problem i en riksdagsdebatt från år 2014. LÄS MER

 3. 3. Det ska kosta att diskriminera : - Om ersättningsnivåerna inom diskriminering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefina Brantingson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 2019 är det 10 år sedan Sveriges diskrimineringslag trädde i kraft, vilken således även skapade en ny typ av skadestånd inom svensk rätt. Skadeståndet ger någon som har blivit diskriminerad rätt till ersättning, så kallad diskrimineringsersättning. LÄS MER

 4. 4. Kan inte jag bara få lov att vara polis? En kvalitativ intervjustudie med sex kvinnliga poliser och deras erfarenheter av allmänhetens bemötande.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Wester; Lisa Persson; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; Uppfattningar; Kvinnliga poliser; Jämställdhet; Allmänheten;

  Sammanfattning : Mycket av den tidigare forskning som finns innefattar manliga poliser och deras åsikter och uppfattning om att kvinnor arbetar inom polisen. Kvinnor fick börja arbeta som patrullerande poliser i Sverige på 1950-talet och även idag är kvinnor underrepresenterade bland polisen. LÄS MER

 5. 5. ”Du får inte komma på mitt kalas” : Pedagogers tolkningar av och arbete med kränkande behandling i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Andersson; Charlotte Centerwall; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; förskola; skollag; diskrimineringslag; styrdokument; värdegrund;

  Sammanfattning : Inledning Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det harforskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. LÄS MER