Sökning: "diskrimineringslagen "

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet diskrimineringslagen .

 1. 1. Transpersoners rätt till en ickediskriminerande vård : En policyanalys av diskrimineringslagen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Sara Gyllander; [2019]
  Nyckelord :Implementering;

  Sammanfattning : The study aims to examine the implementation of the Swedish discrimination law on a regional level when it comes to transgender people’s right to a non-discriminatory health care. The study examens two health care institutions in Region Östergötland, Linköpings university hospital and health center Ödeshög. LÄS MER

 2. 2. Hur får man se ut på jobbet? - Arbetsgivarens rätt att bestämma över hur arbetstagaren ska se ut på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Westerlund; Jenny Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; arbetsledningsrätt; uniform; klädpolicy; utseendekrav; religiösa symboler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning en arbetsgivare kan bestämma vad en arbetstagare ska ha på sig på arbetsplatsen utan att inskränka på den anställdas skydd mot att bli diskriminerad. Fokus ligger på att bena ut vad som ryms under begreppet arbetsledningsrätt när det gäller arbetstagarens utseende på jobbet samt vilka begränsningar som finns i denna fråga. LÄS MER

 3. 3. Grundskolans likabehandlingsarbete ochdokumentationens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Karin Tonestam; [2018]
  Nyckelord :: Diskrimineringslagen; dokumentation; likabehandling; likvärdig utbildning; rutiner; specialpedagogens roll;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om rutiner och riktlinjer på skolorna förändras i och med ändringen av reglerna kring dokumenteringen av likabehandlingsarbetet samt att belysa specialpedagogens roll i grundskolans likabehandlingsarbete. Tre frågeställningar konstruerades; hur arbetet i grundskolan påverkas av de nya reglerna kring allmänt krav på dokumentation av likabehandlingsarbetet samt vilka rutiner som finns för att stärka likabehandlingsarbetet och vilken roll kan specialpedagogen ha i likabehandlingsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Diskriminering enligt DO - En analytisk studie av Diskrimineringsombudsmannens bedömningar i jämförelse med Arbetsdomstolens avgöranden i rättsfall som berör etnisk diskriminering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonathan Argyris; Tilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :HR; DO; Diskrimineringsombudsmannen; Etnisk Diskriminering; Rättsfall; Diskrimineringslag; Lag om Diskrimineringsombudsmannen; AD; Arbetsdomstolen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering och Diskrimineringsombudsmannens bedömningskriterier vid handläggning av diskrimineringsärenden som berör etnisk diskriminering. Ombudsmännens bedömningar jämförs med Arbetsdomstolens beslut i 17 rättsfall som berör etnisk diskriminering. LÄS MER

 5. 5. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering : Har lagändringen i diskrimineringslagen gjort någon skillnad sedan 2015?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Csilla Gradwohl; [2018]
  Nyckelord :denial of reasonable accommodation; discrimination; human rights; CRPD; disability perspective; bristande tillgänglighet; diskriminering; mänskliga rättigheter; CRPD; funktionshinderperspektiv; fördragskonform tolkning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utforskar de nya reglerna om bristande tillgänglighet som blev en form av diskriminering i den svenska diskrimineringslagen 2015. Studien undersöker den praktiska erfarenheten av att tillämpa de nya reglerna, genom att analysera avgöranden i svenska domstolar. LÄS MER