Sökning: "diskrimineringslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet diskrimineringslagen.

 1. 1. Transpersoners rätt till en ickediskriminerande vård : En policyanalys av diskrimineringslagen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Sara Gyllander; [2019]
  Nyckelord :Implementering;

  Sammanfattning : The study aims to examine the implementation of the Swedish discrimination law on a regional level when it comes to transgender people’s right to a non-discriminatory health care. The study examens two health care institutions in Region Östergötland, Linköpings university hospital and health center Ödeshög. LÄS MER

 2. 2. Hur patienter med psykisk ohälsa upplever hälso- och sjukvårdspersonalens attityder inom somatisk vård : – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Matilda Gävert Lindberg; Malin Rälg Olsson; [2019]
  Nyckelord :Attitudes; Experience; Healthcare; Literature review; Mental illness.; Attityder; Hälso-och sjukvård; Litteraturöversikt; Psykisk ohälsa; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande problem och ungefär 16% av världens befolkning beräknas idag lida av någon form utav psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa har ett ökat behov av hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar är att utöva vården med respekt för alla människors lika värde. LÄS MER

 3. 3. Bristande tillgänglighet på universitetet ur ett internationellt perspektiv - Samspelet mellan diskrimineringslagen och FN:s konvention om rättigheter för personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Svahn; [2019]
  Nyckelord :Funktionsrättskonventionen; diskriminering; diskrimineringslagen; rätt till utbildning; CRPD; bristande tillgänglighet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Author: Josefine Svahn Title: Lack of Accessibility in the University from an International Perspective Supervisor: Niklas Selberg Introduction On the 14th of January 2009 Sweden committed to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a convention that seek to protect the rights of persons with disabilities. Article 24 of the CRPD, which concerns the right to inclusive education, states that all students with disabilities should be able to participate in the general education system without being discriminated. LÄS MER

 4. 4. En kritisk diskursanalys av en riksdagsdebatt om undantag i alliansens proposition om bristande tillgänglighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Saia Nawsad Said; [2019]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; regeringen; diskrimineringslagen; riksdagsledamöter; bristande tillgänglighet; socialt problem; undantag; makt; social ojämlikhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har skrivit under internationella konventioner om mänskliga rättigheter, vilka säger att diskriminering är ett brott mot den enskilde människans rättigheter. I denna uppsats utvecklas detta vidare genom att se över rättigheter hos personer med funktionsnedsättning i relation till vad politiker om de, som innehar en stor makt i samhället, framställer ett undantag som ett socialt problem i en diskrimineringslag-stiftning om bristande tillgänglighet, som ett socialt problem i en riksdagsdebatt från år 2014. LÄS MER

 5. 5. Första linjen-chefers upplevelser av att arbeta emot sexuella trakasserier ifrån patienter på sjukhus : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Malin Pedersen; [2019]
  Nyckelord :sexual harassment; patient; first line manager; policy; qualitative; mixed method; Sexuella trakasserier; patient; första linjen-chef; policy; kvalitativ; mixad metod;

  Sammanfattning : Sexuella trakasserier inom vårdbranschen är vanligt förekommande, och kan ha allvarliga konsekvenser för både individen och arbetsplatsen. Enligt tidigare studier är patienter en vanlig förövare för sexuella trakasserier, men trots det har arbetsgivaren ingen åtgärdsskyldighet utifrån Diskrimineringslagen. LÄS MER