Sökning: "diskurs bild"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade orden diskurs bild.

 1. 1. "Snabbt som ett jäkla jetplan, kom älskade lillebror till världen" : En kritisk diskurs- och genreanalys av hur nyfödda bebisar presenteras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Jessica Schön; [2021]
  Nyckelord :Instagram; instagram posts; birth ad; newborn baby; childbirth experience; critical discourse; genre analysis; Instagram; instagraminlägg; födelseannonser; nyfödd bebis; förlossningsupplevelse; kritisk diskursanalys; genreanalys;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur inlägg på Instagram som presenterar en nyfödd bebis utformas språkligt och visuellt. Avsikten är att se om det finns vissa språkliga mönster som är återkommande och därmed kan utgöra en egen genre. LÄS MER

 2. 2. Samsyn och motsägelser i kunskapens namn En intervjustudie av socialchefers diskurser om socialsekreterares kunskapsinhämtning och -användning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Brunzell; [2020-06-29]
  Nyckelord :kompetens; kunskap; socialchefer; socialsekreterare; socialt arbete; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Det finns flera skäl till att kunskap är viktigt att diskutera inom socialt arbete och inom socialtjänsten i synnerhet. I denna uppsats undersöker jag, genom kvalitativa intervjuer, hur socialchefer talar om socialsekreterares kunskap. LÄS MER

 3. 3. Hertig Karls målningar. : Den esoteriska bildtraditionens diskurs och tillämpningar inom samtidskonsten.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Anna Stahle; [2020]
  Nyckelord :Esoterism; esoterisk estetik; esoterisk diskurs; aktualisering; outsider art; anakron bild; hauntology; hertig Karl; frimurarorden; konsthistoriografi; samtidskonst.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka en esoterisk bildtradition som en separat bildvetenskap utifrån en diskursanalytisk metod. Frågan ställs hur denna bilddiskurs formerats, om vi kan identifiera en särskild estetik och hur vår bild av den har tillkommit. Uppsatsen undersöker här omgivande narrativ och utsagor. LÄS MER

 4. 4. FRAMSTÄLLNINGEN AV SKOLBIBLIOTEKSFRÅGOR I BIBLIOTEKSSTRATEGIN

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nina Othman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Framställningen av skolbiblioteksfrågor i biblioteksstrategin undersöks i uppsatsen med fokus på förslaget Demokratins skattkammare, samt de till dokumentet tillhörande remissvar som behandlar skolbiblioteksfrågor. Dokumenten analyseras med hjälp av Carol Bacchis policykritiska metodologi What’s the problem represented to be (2009). LÄS MER

 5. 5. Vad färgar en vattenskyddsprocess? : en analys av de antaganden som lägger grunden för agrara och förvaltande aktörers syn på vattenskydd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Ek; [2020]
  Nyckelord :vatten; WPR; problemrepresentation; vattenskyddsområden; natursyner; diskurs;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att identifiera och undersöka de underliggande antaganden som färgar problemrepresentationer i vattenskyddsprocesser. Målet är att tolka antaganden om de agrara och förvaltande parternas syn på naturresurserna, deras ansvars- samt rollfördelning inom ramarna för vattenskydd. LÄS MER