Sökning: "diskurs idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden diskurs idrott.

 1. 1. En arkeologisk diskursanalys om doping inom idrott

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aurélien Daudi; [2018]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; doping; Foucault;

  Sammanfattning : Doping har varit en del av idrott och en del av den tävlande människans liv lika länge som dessa har existerat, och även innan. Från början användes det som ett sätt att ge förbättrade fysiska förmågor i olika stridssammanhang, och ibland använde man det i rituella syften. LÄS MER

 2. 2. Kroppsideal i idrott och hälsa : Elevers konstruktioner och resonemang om kroppsideal

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Jonsson; Arnel Alijagic; [2017]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; gymnasieelever; idrott och hälsa; kroppsideal; social konstruktion;

  Sammanfattning : Kroppsideal är något vi möter konstant i vår vardag, både män och kvinnor, pojkar och flickor. I skolan är detta något som enligt ämnesplanen för idrott och hälsa ska lyftas och diskuteras som en del i undervisningen. Denna studie syftade till att undersöka hur elever konstruerar och resonerar kring kroppsideal. LÄS MER

 3. 3. Genus i ämnet idrott och hälsa : Hur lärare konstruerar genus när de talar om undervisningen i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Katarzyna Sokol; Johanna Ferner; [2017]
  Nyckelord :Genus; konstruktion av genus; idrott och hälsa; gymnasielärare; feministisk poststrukturalism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur genus konstrueras i ämnet idrott och hälsa.Ytterligare ett syfte var att genom feministisk poststrukturell teori analysera vilka diskursersom framträder i lärarnas tal om genus i undervisningen. Studien var en kvalitativundersökning med en egenkonstruerad intervjuguide. LÄS MER

 4. 4. Regeringen ser den kraft som idrotten är

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Ekholm; Louis Palmgren; [2017]
  Nyckelord :content analysis; discourse; governmentality; integration; newly arrived; public documents; sport; diskurs; governmentality; idrott; innehållsanalys; integration; nyanlända; offentliga tryck;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen anser att idrottsrörelsen är en plattform för integration av nyanlända. På grund av detta vill regeringen utöka sitt ekonomiska stöd till idrotten för att ge idrottsrörelsen möjlighet att utveckla sin verksamhet och dess arbete med integration. LÄS MER

 5. 5. Den ideala eleven Hur den ideala eleven framställs i läromedel i idrott och hälsa, samt hur den har förändrats över tid.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Haglind; [2017]
  Nyckelord :maktrelationer; intersektionalitet; diskurs; skola; förändring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Läroboken dominerar undervisningen i skolan. I dessa konstrueras den ideala eleven genom diskurser och maktbärande relationer. I lärarrollen är det viktigt att kunna förstå och kritiskt kunna granska läromedels påverkan på de traditionella stereotypiska rollerna, och hur ideal skapas. LÄS MER