Sökning: "diskursanalys av bilder"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden diskursanalys av bilder.

 1. 1. "Döden tänkte jag mig så." : En kritisk analys av två begravningsbyråers webbtexter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Karin Jonsson; [2023]
  Nyckelord :begravningar; döden; systemisk-funktionell grammatik; multimodal analys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks två begravningsbyråers externa kommunikation med språkvetenskapliga och multimodala metoder för att belysa vad det är för bild av begravningar som de vill förmedla till sina mottagare. Analysen fokuserar på texernas och bildernas ideationella metafunktion, det vill säga, hur språkliga och visuella resurser används för att konstruera gemensamma bilder och mentala föreställningar om verkligheten. LÄS MER

 2. 2. ”The West and the Rest” : Nationell identitet i bildläromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emma Nord; [2023]
  Nyckelord :Bildpedagogik; Diskurs; Eurocentrism; Konsthistoria; Läromedel; Makt; Vithet; Visuell kultur;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie är hur normativa beskrivningar av konsthistoria i ett bildläromedel riskerar att reproducera historiska och nutida föreställningar om skillnader mellan ”vi” och ”de andra”. Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser om vithet och eurocentrism i bildämnet som synliggörs i läromedel samt att utmana hegemoniska diskurser om vithet och eurocentrism. LÄS MER

 3. 3. Att spela sin favoritmat – hur låter egentligen lingonsylt? : En studie om hur kreativitet tar sig uttryck i svenska pianoskolor för nybörjare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maja Thorén; [2023]
  Nyckelord :kreativitet; pianoskolor; improvisation; komposition; interpretation; fantasi; kritisk diskursanalys; semiotiska resurser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys undersöka vilket utrymme kreativitet ges i läromedel inom pianoundervisning för nybörjare, samt hur denna kreativitet skildras och representeras. Studien definierar kreativitet som förmågan att skapa något nytt och studeras med utgångspunkt i tre olika kreativa aktiviteter: improvisation, komposition samt musikaliskt uttryck och fantasi. LÄS MER

 4. 4. Styrning och genus : En kritisk diskursanalys om ekonomistyrningsdiskursens konstruktion av genus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Sara Johansson; Josefine Akbari; [2023]
  Nyckelord :genus; ekonomistyrning; manligt; kvinnligt; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Det pågår ett samtal om ekonomistyrning. Detta samtalet kommer till uttryck på olika sätt. Det kan vara genom texter, bilder, diskussioner och social praktik, det vill säga allt det som görs inom ramen för det som kallas ekonomistyrning. LÄS MER

 5. 5. Livräddande kommunikation : En multimodal analys av relationsbyggande på Sjöräddningssällskapets Instagram.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Cecilia Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Svenska Sjöräddningssällskapet; systemisk-funktionell lingvistik; multimodal; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sjöräddningssällskapet använder Instagram i relationsbyggande syfte. Inläggens bilder och respektive bildtext analyseras med grund i den systemisk-funktionella lingvistikens interpersonella metafunktion (Holmberg & Karlsson 2019, Björkvall 2019) och uppsatsen utgår från ett kritiskt diskursperspektiv (Fairclough, 1995). LÄS MER