Sökning: "diskursanalys examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden diskursanalys examensarbete.

 1. 1. Vem är den perfekta teknikeleven? – Hur teknik och kön framställs i gymnasieskolors presentationer av teknikprogrammet

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Stefan Westin; [2020]
  Nyckelord :Gender; equality; norms; technology; discourse analysis.; Genus; jämställdhet; könsnormer; könsroller; diskursanalys.;

  Sammanfattning : Inom den svenska skolan finns ett jämlikhetsmål som ämnar till att ökad jämlikhet mellan könen ska uppnås inom utbildningen. Syftet med detta examensarbete är att öka förståelsen för hur tekniken och teknikeleven framställs på svenska gymnasieskolors hemsidor. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmets vetenskapliga paradigmskifte: En diskursiv analys på fritidshemmets tolkning och användning av ”vetenskaplig grund”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Diana Olsson; Max Braun; [2020]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; Diskursanalys; Fritidshemmet; Fritidshemslärare; Ledningspersonal; Vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur fritidshemslärare och ledningspersonal uppfattar och tolkar ett arbete som vilar på en vetenskaplig grund inom fritidshemmets kontext. Studien har sin grund inom den kvalitativa forskningen, där det genomfördes sex semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Cybersecurity in the Technology Subject from the Swedish Perspective : Investigation, Analysis, and Evaluation Tool

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Wafaa Mushtaq; [2020]
  Nyckelord :Technology subject; course syllabus; subject syllabus; cybersecurity; Swedish experts; cyber risks and attacks; evaluation tool; students; lower secondary schools; upper secondary schools; Teknikämne; kursplan; ämnesplan; cybersäkerhet; svenska experter; cyberrisker och attacker; utvärderingsverktyg; elever; grundskolor; gymnasieskolor;

  Sammanfattning : This thesis contains pioneer work in Sweden which contributes to the research on cybersecurity teaching within the Technology subject as formulated in the course and subject governing documents.The work goes in line with a bigger strategy of the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) and the European Union (EU). LÄS MER

 4. 4. Klandervärda subjekt - En kritisk diskursanalys av hur kvinnor och män konstrueras som tilltalade i rättstillämpningen av egenmäktighet med barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elisabeth Bowen Farsnäs; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; egenmäktighet med barn; diskursanalys; queerteori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker jag hur män och kvinnor konstrueras som tilltalade för brottet egenmäktighet med barn i svensk rättstillämpning. Brottet egenmäktighet med barn kan begås genom att gärningspersonen för bort, gömmer eller vägrar återlämna barnet eller genom att på annat sätt hindra att det återförs till dess vårdnadshavare eller den som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling för förskolor i Sverige och Indien : en diskursanalys av ett begrepp i vår tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Thina Roobol; [2020]
  Nyckelord :Preschool; early years education; education for sustainable development; sustainable development; India; Sweden; discourse analysis; Förskola; lärande för hållbar utveckling; hållbar utveckling; Indien; Sverige; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen om lärande för hållbar utveckling, Education for sustainable development (ESD) i ett svenskt såväl som indiskt förskoleperspektiv. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats och använder sig av en induktiv metod med diskursanalys som redskap. LÄS MER