Sökning: "diskursanalys examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden diskursanalys examensarbete.

 1. 1. Klandervärda subjekt - En kritisk diskursanalys av hur kvinnor och män konstrueras som tilltalade i rättstillämpningen av egenmäktighet med barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elisabeth Bowen Farsnäs; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; egenmäktighet med barn; diskursanalys; queerteori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker jag hur män och kvinnor konstrueras som tilltalade för brottet egenmäktighet med barn i svensk rättstillämpning. Brottet egenmäktighet med barn kan begås genom att gärningspersonen för bort, gömmer eller vägrar återlämna barnet eller genom att på annat sätt hindra att det återförs till dess vårdnadshavare eller den som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling för förskolor i Sverige och Indien : en diskursanalys av ett begrepp i vår tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Thina Roobol; [2020]
  Nyckelord :Preschool; early years education; education for sustainable development; sustainable development; India; Sweden; discourse analysis; Förskola; lärande för hållbar utveckling; hållbar utveckling; Indien; Sverige; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen om lärande för hållbar utveckling, Education for sustainable development (ESD) i ett svenskt såväl som indiskt förskoleperspektiv. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats och använder sig av en induktiv metod med diskursanalys som redskap. LÄS MER

 3. 3. Rättvisa inom regional planering - En diskursanalys av Region Skånes policydokument

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Tom Carlson; Tommy Schott; [2020]
  Nyckelord :Regional planering; Rättvisa; Tillväxtpolitik; Attraktivitet; Konkurrens; Marknadsföring; Representation; Region Skåne;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer behandla hur den skånska regionala planeringen ter sig utifrån ett rättviseperspektiv presenterat av Susan Fainstein, om utfallet av Region Skåne planering kan uppfattas som rättvis och om hela regionen verkligen får ta del av de satsningar som genomförs. I dagsläget kan man se ett mönster av att de stora satsningar som kommer regionen till dels är främst fokuserade runt regionens tänkta tillväxtmotorer, dessa är Malmö, Lund, Helsingborg och en samlad front med Hässleholm och Kristianstad i regionens nordöstra hörn. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemmets vetenskapliga paradigmskifte: En diskursiv analys på fritidshemmets tolkning och användning av ”vetenskaplig grund”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Diana Olsson; Max Braun; [2020]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; Diskursanalys; Fritidshemmet; Fritidshemslärare; Ledningspersonal; Vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur fritidshemslärare och ledningspersonal uppfattar och tolkar ett arbete som vilar på en vetenskaplig grund inom fritidshemmets kontext. Studien har sin grund inom den kvalitativa forskningen, där det genomfördes sex semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Olson; [2020]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Battlefield V; Genus; Nyhetsartiklar; Makt; ideologi; hegemoni;

  Sammanfattning : Rubrik: Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar Författare: Maria Olson Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp, Konst, kultur och kommunikation (K3), Fakulteten kultur och samhälle på Malmö universitet, Vårterminen 2020 Handledare: Per Möller Examinator: Tindra Thor Syftet med denna studie är att analysera debatten som inträffade kring den kvinnliga huvudpersonen i Battlefield V under utgivandet av spelets trailer 2018. Med hjälp av en kritisk diskursanalys fokusera på diskurser och genus samt de underliggande maktförhållanden som uttrycks i nyhetsartiklar men även vad detta innebär för den stora sociala praktiken. LÄS MER