Sökning: "diskursanalys konst"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden diskursanalys konst.

 1. 1. Representation genom en reaktionär verklighet : En kritisk diskursanalys av RuPaul´s Drag Race & representationen av HBTQIA+-personer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Christian Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Visual communication; Homonormativity; stereotypes; reality TV; intersectionality; intertextuality; representation; queer; masculinity; masculinity; subject positions; Visuell kommunikation; Homonormativitet; stereotyper; reality-tv; intersektionalitet; intertextualitet; representation; queer; maskulinitet; manlighet; subjektspositioner;

  Sammanfattning : Syftet med min deduktiva och kvalitativa studie är att skapa förståelse för visuell representation av HBTQIA+ personer i ett kommersiellt tv-program. Hur historiska subjektspositioner kan tänkas vidhålla gamla normer inom en subkultur. Genom en kritisk diskursanalys kommer jag att titta på både det som visas och det som saknar i bilden. LÄS MER

 2. 2. The Na-kd Truth : En Foucauldiansk diskursanalys av makt, straff och disciplin inom fenomenet bojkottskultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Cassandra Stridh; Kim Esbjörnsson; [2021]
  Nyckelord :cancel culture; online shaming; Foucault; discourse analysis; cyber violence; na-kd; power; subject positions; punishment; discipline; surveillance; Instagram; influencers; bojkottskultur; online skamning; Foucault; diskursanalys; cybervåld; na-kd; makt; subjektspositioner; straff; disciplin; övervakning; Instagram; influerare;

  Sammanfattning : What are the power relations between the fashion company Na-kd, influencers, and the general public? This study problematizes and concretizes the events surrounding the fashion company Na-kd that took place at the end of 2020 and is further discussed as an example of so-called cancel culture. The study explores the cancel culture phenomenon through the theoretical framework of Michel Foucault; including power, punishment, and discipline. LÄS MER

 3. 3. Ett modernt hem – för vem? : En diskursanalys av klassmarkörer i miljonprogrammets planeringsunderlag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sebastian Ridderskans; [2021]
  Nyckelord :The Million Programme; respectability; working class; class traits; SOU 1965:32 Höjd bostadsstandard; Bostadsbyggnadsutredningen; miljonprogrammet; respektabilitet; arbetarklass; klassmarkörer; SOU 1965:32 Höjd bostadsstandard; Bostadsbyggnadsutredningen;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskas tankegods och diskurser i statens offentliga utredning Höjd bostadsstandard (SOU 1965:32) som utgör det huvudsakliga planeringsunderlaget inför byggandet av miljonprogrammet. Materialet har bearbetats med hjälp av kritisk diskursanalys och analyserats med hjälp av Beverly Skeggs begrepp respektabilitet för att undersöka de klassmarkörer som uttrycks i underlaget. LÄS MER

 4. 4. Vart ska jag rikta min tillit? : En diskursanalytisk studie om vaccinmotståndet i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ida Randers; [2021]
  Nyckelord :Vaccine hesitancy; social media; trust; risk; individualism; restrictions; Vaccinmotstånd; sociala medier; tillit; risk; individualism; inskränkning;

  Sammanfattning : Vaccinmotstånd är ett fenomen som har vuxit sig större världen över i en sådan mängd att Världshälsoorganisationen har inkluderat vaccinmotstånd i listan över “ten threats to global health”. I och med Coronapandemins framfart har skepticism till vaccin återigen fått fäste när vaccin mot sjukdomen covid-19 skulle tillverkas. LÄS MER

 5. 5. "Jag är ingen antivaxxer men..." : En kvalitativ utredning om vaccinmotståndet i Sverige

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hanna Degerhäll; [2021]
  Nyckelord :Vaccine resistance; social media; trust; risk; individualism; credibility; critical discourse analysis; Vaccinmotstånd; sociala medier; tillit; risk; individualism; trovärdighet; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Vaccine resistance is not a new phenomenon, skeptics have always existed since the very first vaccines became available. However, it has become clear since the Covid-19 pandemic that vaccine resistance is a widespread societal issue that is becoming increasingly widespread. LÄS MER