Sökning: "diskursanalys malmö stad"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden diskursanalys malmö stad.

 1. 1. Om Hållbarhet i Malmös Översiktsplaner 1980-2014

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Sara Westling; [2023]
  Nyckelord :Hållbarhet; diskursanalys; Chantal Mouffe; Malmö stad; stadsplanering;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur hållbarhetsdiskursen konstrueras i Malmö stads översiktsplaner 1980 - 2014 med särskilt fokus på social hållbarhet. Hållbarhet är ett öppet och flytande begrepp men det används som om det hade en bestämd betydelse. LÄS MER

 2. 2. "Malmö måste sluta vara generösare med försörjningsstöd" : En kritisk diskursanalys som synen på försörjningsstöd och bidragstagare i svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sana Al-Salih; Maja Lindbom; [2022]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Financial aid; Foreign-born individuals; Recipients; Stigmatization.; Arbetslöshet; Bidragstagare; Kritisk diskursanalys; Stigmatisering; Utrikesfödda.;

  Sammanfattning : Syftet med denna c-uppsats är att belysa den diskurs som finns kring ekonomiskt bistånd och individer som erhåller försörjningsstöd i Svenska tidningar. Vidare är det av intresse att undersöka vad diskursen kan få för konsekvenser för individerna i fråga. Metoden som användes för att besvara syftet är kritisk diskursanalys. LÄS MER

 3. 3. Den mångtydiga mångfalden : En diskursanalys av mångfald i översiktsplaner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Leo Westlin; Felix Holmbom; [2021]
  Nyckelord :mångfald; diversitet; diskurs; diskursanalys; diskursteori; diskursiv kamp; fysisk planering; kommunal planering; översiktsplan;

  Sammanfattning : Mångfald används som ett positivt ledord i den samtida planeringen och kan således ses som ett planeringsideal. Vidare är planeringen mångdisciplinär, inte minst i översiktsplaner. I detta sammanhang öppnar mångfaldsbegreppets mångtydighet upp för olika betydelser och tolkningar. LÄS MER

 4. 4. Grön infrastruktur i förtätad stadsmiljö : en fallstudie om diskurser kring grön infrastruktur i planeringenav Norra Sorgenfri, Malmö

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Ivic; Malin Törnvi-Olandersson; [2021]
  Nyckelord :grön infrastruktur; exploatering; förtätning; kritisk diskursanalys; Malmö; Norra Sorgenfri; kommunal planering; tredimensionella modellen;

  Sammanfattning : Förtätning är en allmänt accepterad lösning som hållbar strategi för städers utveckling. I en tät stad har grön infrastruktur en essentiell roll för att upprätta en högkvalitativ hållbar stadsmiljö. Problematiken ligger i att städernas gröna infrastruktur tenderar minska i samband med att städerna byggs tätare och exploateras. LÄS MER

 5. 5. Fokus på mötesplatser : en diskursanalys av begreppet mötesplats i översiktsplanen för Nyhamnen, Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Maria Sjöland Kozlovic; [2020]
  Nyckelord :Meeting places; encounter; social sustainability; urban planning; discourse analysis; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis in urban planning aims to investigate the ongoing discourse of the need for urban encounters. Through a discourse analysis of the urban renewal project Nyhamnen, Malmö, the research aspires to understand the role of meeting places in providing the opportunity for strangers to meet. LÄS MER