Sökning: "diskursanalys specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden diskursanalys specialpedagogik.

 1. 1. HUR HAR PRAKTISKA OCH TEORETISKA ASPEKTERNA AV ÄMNET SLÖJD SKRIVITS FRAM VID INFÖRANDET I UNDERVISNINGSPLANER OCH LÄROPLANER

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda-Marie Herger; [2019-02-12]
  Nyckelord :Slöjd; teori; praktik; kunskapssyn; undervisningsplaner; läroplaner; betänkanden; förordning och proposition;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur slöjdämnet har skrivits fram i läroplaner och förarbeten med avseende på praktiskt- och teoretiskt ämnesinnehållTeori:Läroplansteoretisk forskning med betoning på språkets performativa funktion i läroplanstexter.Metod:Diskursanalys, inspirerad av kritisk diskursanalys med tonvikt på diskursiv och social praktikResultat:Resultatet visar att de förändringar som förekommit när det gäller praktiska- och teoretiska aspekter av slöjdämnet går att förstå som en följd av samhällsutvecklingen när det gäller synen på teoretiska och praktiska kunskaper och en förskjutning mot estetiska aspekter och större tonvikt på teoretiskt innehåll i slöjdämnets undervisning. LÄS MER

 2. 2. SPRÅKUNDERVISNINGENS KULTURELLA KOLLISIONER En studie om undervisning i japanska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Yukiko Shimizu; [2018-08-25]
  Nyckelord :kulturella kollisioner; normer; socialkonstruktivism; diskursanalys; kritiskpedagogik; problem-based learning;

  Sammanfattning : Syfte:De här studien behandlar frågor om kultur i språkundervisning. Specifikt studeras lärares upplevelser av sitt arbete med undervisning i japanska och de kollisioner, svårigheter de stöter på, och metoder de använder sig av. LÄS MER

 3. 3. Maktpraktiker på en specialpedagogisk förskoleavdelning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Lindberg; [2018]
  Nyckelord :specialpedagogik; diskursanalys; makt; sanningsregim; förskola;

  Sammanfattning : Inom svensk förskola rör sig idag många barn som bedöms vara i behov av specialpedagogiskt stöd. Syftet med den här studien är att utifrån ett maktperspektiv få fördjupad kunskap om hur pedagoger talar om och förhåller sig till barn på en specialpedagogisk avdelning. LÄS MER

 4. 4. To extinguish fires. A comparative study of three different collaboration models in the work of behavior problems

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sofie Ingelström; [2017]
  Nyckelord :“Collaborative problem solving”; Diskursanalys; Giraffspråket; Grundskolan; Lågaffektivt bemötande; Neuropsykiatriska funktionshinder; Problemskapande beteende; Samverkansmodeller; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen i denna specialpedagogiska uppsats, är att finna variationer och mönster i tre vanligt förekommande samverkansmodeller, som är påtalade i litteratur och i olika pedagogiska sammanhang. Begreppet samverkansmodell är ett eget utformat begrepp som för mig i denna studie innebär att de studerade modellerna kan bidra med komponenter som; samarbete, empati, kommunikation och pedagogiska verktyg till att arbeta med problemskapande beteende. LÄS MER

 5. 5. Aspergers syndrom- svårigheter och förmågor : En studie om diskurserna som verkar kring elever diagnosticerade med Aspergers syndrom ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv Moa Högberg

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Moa Högberg; [2017]
  Nyckelord :Aspergers syndrom; funktionshinder; Socialkonstruktivistisk; särskilda behov;

  Sammanfattning : Ett inom forskningen, såväl som inom media och bland allmänheten, omtvistat ämne är det om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Aspergers syndrom är per definition en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. LÄS MER