Sökning: "diskursanalys twilight"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden diskursanalys twilight.

 1. 1. "I'm designed to kill" : En kritisk diskursanalys av fyra vampyrfilmer mellan 1979-2016 med hjälp av Mary Douglas teorier om renhet, orenhet och anomalier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jennie Johansson; [2018]
  Nyckelord :vampyrer; anomalier; renhet; orenhet; blod; Douglas; film; makt; folktro; mytologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att analysera fyra vampyrfilmer med Mary Douglas teori för att se hur föreställningar om renhet, orenhet och anomalier framställs samt ifall dessa föreställningar har förändrats i de fyra utvalda filmerna mellan 1979-2016. Med kritisk diskursanalys som metod har filmerna Nosferatu the Vampyre (1979), The Lost Boys (1987), Twilight (2008) samt Daylight's end (2016) analyserats genom en tematisering av vampyrers egenskaper där en jämförelse dem emellan gjorts. LÄS MER

 2. 2. "Vampires aren't cupcakes, you can't order them with sprinkles" - en kritisk diskursanalys av Twilight-parodier på YouTube

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Kulle; Karolina Holmqvist; [2011]
  Nyckelord :vampyr; Twilight; diskurs; analys; parodi; YouTube; homofobi; hegemoni; Social Sciences;

  Sammanfattning : Twilightböckerna och -filmerna har sålt miljoner exemplar världen över, och etablerat sig som ett samtida fenomen. De har också i stor utsträckning polariserat publiken, som kan sägas bestå dels av Twilight-fans, och de som anser att Twilight underminerar bilden av vad som utgör en vampyr. LÄS MER

 3. 3. För gammal för Twilight? Synen på ungdomsböcker och vuxnas Twilight-läsning i ett urval av LibraryThings användarrecensioner.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Johanna Berggren; [2011]
  Nyckelord :twilight; crossover; librarything; ungdomsböcker; vuxna läsare; läsvanor; diskursanalys;

  Sammanfattning : Using a discourse analytical approach this thesis examines a selection of user reviews concerning Stephenie Meyer’s Young AdultNovel Twilight, published at LibraryThing 2009-07-01 – 2010-12-31. The aim of the study is to identify and shed light upon the conceptions relating to target audiences distinguishable in the reviews and todiscuss the possible consequences of categorizing fiction by age of theintended reader. LÄS MER

 4. 4. Hatad eller hyllad – tyckande om Twilight En studie av den svenska dagspressens reception av Stephenie Meyers Twilightböcker.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Anna Hultman; [2011]
  Nyckelord :Twilight; Stephenie Meyer; reception; flickböcker; diskursanalys; genus; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En studie av den svenska dagspressens reception av Stephenie Meyers Twilightböcker, baserad på debattartiklar och recensioner av böckerna. Studien förhåller sig till en historisk kontext av flickboksreception, mot vilken receptionen av Twilightböckerna jämförs. LÄS MER

 5. 5. Smitten and Bitten: en diskursanalys av bokserien Twilight ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Josephine Reijs; [2010]
  Nyckelord :heteronormativity; vampyrer; sexualitet; sexuality; vampires; Twilight; heteronormativitet; genus; gender; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt genuskonstruktionerna i Stephanie Meyers fyra böcker; Twilight (2005), New Moon (2006) Eclipse (2007) och Breaking Dawn (2008). Det teoretiska ramverket består av Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och perfomativitet, Gayle S Rubin och Michel Foucaults teorier om sexualitet som något historiskt konstruerat samt Laura Mulveys teori om ”The Male Gaze”. LÄS MER