Sökning: "diskursiv kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden diskursiv kompetens.

 1. 1. En annan typ av vinst : Om kvalitet inom den kommunala äldreomsorgen - En policyanalys av den nationella handlingsplanen för äldreomsorgen 2017

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Policysanalys; Äldreomsorg; Kvalitetsplan; Nationell handlingsplan; Kvalitet; Svensk välfärdspolitik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats har varit att synliggöra underliggande föreställningar om kvalitet inom kommunal äldreomsorg i den statliga utredningen SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. En diskursiv policyanalys med kvalitativ ansats med utgångspunkt i poststrukturalistiska kunskapsspråk har tillämpats, där Bacchi och Goodwins (2016) analysmodell "what´s the problem represented to be?" använts som metod. LÄS MER

 2. 2. Diskurser i förskollärarutbildningens VFU : Styrning i verksamhetsförlagdutbildning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gudrun Hellström; [2017]
  Nyckelord :Verksamhetsförlagt utbildning; VFU; praktik; lärarutbildning förskollärarutbildning; skola; förskola; styrning; governmentality; diskurs.;

  Sammanfattning : Uppsatsen har fokus på lärarutbildning, närmare bestämt VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i förskollärarutbildning, som diskursiv praktik. Detta som ett exempel på styrning in i en yrkesroll genom sociala praktiker och diskurser inom utbildningen. LÄS MER

 3. 3. Vetenskapligt skrivande i skolan : En kvalitativ studie av gymnasieelevers kritiska och diskursiva kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Caroline Östin; [2016]
  Nyckelord :Vetenskapligt skrivande; vetenskaplig text; diskursiv kompetens; kritisk kompetens; källhantering;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur gymnasieelever närmar sig det vetenskapliga skrivandet. Studien undersöker även elevers diskursiva och kritiska kompetens. Bakgrunden till undersökningen utgörs av reformen som genomfördes i gymnasieskolan 2011 och dess nya krav på vetenskaplighet i text inom svenskämnet. LÄS MER

 4. 4. Talängslan i främmande språk : En litteraturstudie som undersöker elevers oro över att tala engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Miranda Oskarsson; Ida Bergström; [2015]
  Nyckelord :Engelska; tal; språklig ängslan; grundskolans tidigare år; klassrumsmiljö; främmandespråksundervisning;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen ska elever lära sig att kommunicera på engelska och utveckla tillit till sin språkliga förmåga. För att som lärare kunna stötta eleverna i detta måste man veta vad som kan hindra denna utveckling. LÄS MER

 5. 5. Engagerade och skickliga lärare : Konstruktionen av den goda läraren i Dagens Nyheters debatt- och ledarartiklar under år 2014

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Wallin; [2015]
  Nyckelord :Den goda läraren; Dagens Nyheter; debatt- och ledarartiklar; diskursanalys.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka den diskursiva konstruktionen av den goda läraren i tidningen Dagens Nyheters debatt- och ledarartiklar. Detta har även gjort att ljus kastats över den diskurs som format den goda läraren. LÄS MER