Sökning: "diskursiv makt"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden diskursiv makt.

 1. 1. Maktrelationer – diskurser och strategier i vägledningssamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Lovisa Magnusdotter Lindström; [2018]
  Nyckelord :Makt; Diskursanalys; Språk; Institutionella samtal; Strategier;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar studie- och yrkesvägledares hantering av makt och maktpositioner i vägledningssamtal ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Arbetets syfte är att undersöka och synliggöra hur studie- och yrkesvägledare resonerar kring och hanterar makt i det praktiska yrkesutövandet. LÄS MER

 2. 2. EN ETNOGRAFISK STUDIE OM MAKTKRITISK ORGANISERING

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Elvira Johansson; [2018]
  Nyckelord :Socialantropologi; Organisationsstrukturer; Maktkritik; Intersektionalitet; Tolkningsföreträde; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den feministiska utopin är vi alla jämlika och styr samhället på bredden snarare än från toppen. Men påverkan från samhällets hierarkiska och prestationskrävande strukturer gör att det är svårare att arbeta fritt från hierarkin. LÄS MER

 3. 3. Artbrottskonstruktionen - En intersektionell diskursanalys av artbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Sjölin; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Allmän rättslära; Artbrott; Brottslighetens art; Fängelsestraff; Allmänprevention; Straffrättsideologi; Diskursanalys; Intersektionalitet; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Kimberlé Crenshaw; Kritisk straffrätt; Hegemoni; Gramsci; Nodalpunkt; Diskursiv makt; Intersektionell analys; SOU 2012:34; Prop. 1987 88:120; Kön; Genus; Klass; Underordning; Påföljdssystemet; Straffrättssystemet; Gärningsperson; Rättsskyddssubjekt; Fängelsestraffets syfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad syftar fängelsestraff till? Vem förtjänar fängelsestraff? Vad avser fängelsestraffet att skydda? Denna uppsats undersöker dessa allmänt hållna frågor genom en intersektionell diskursanalys av artbrottskonstruktionen. Artbrottskonstruktionen framgår av 30 kap 4 § 2 st BrB och utgör ett undantag till det svenska påföljdssystemets huvudregel om att fängelse ska utdömas i sista hand. LÄS MER

 4. 4. ”De är ju så duktiga, jamen intelligenta, barnen” : Språk, makt och positionering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Bodil Fjellborg; Rebecka Spik; [2017]
  Nyckelord :Diskursiv praktik; förskola; kommunikation; makt; positionering genom språket;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om pedagogerna positionerar barnen olika beroende på barnens verbala förmåga samt om och i så fall i vilken grad barnen positionerar varandra utifrån deras språkliga förmågor. Studien är utförd genom kvalitativ metod, där två avdelningar i samma förskola deltog. LÄS MER

 5. 5. De maktlösa måltavlorna : domstolsdiskurser om sexuellt våld i fallet Sepur Zarco i Guatemala

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nike Stadler; [2017]
  Nyckelord :Sexual violence; conflict; discourse analysis; criminal justice; intersectionality; Guatemala; genocide; Maya-Q´eqchi´.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ämnet sexuellt våld i krig och konflikt under den 36 år långa konflikten i Guatemala, mer specifikt ett rättsfall i Guatemalan Court for High Risk Crimes A från februari 2016, då sexuellt våld i konflikt för första gången prövades i nationell domstol. Utifrån Michel Foucaults koncept om diskursiv makt och Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris intersektionella perspektiv analyserar jag de framträdande diskurserna i domslutet. LÄS MER