Sökning: "diskurspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet diskurspsykologi.

 1. 1. Visst är tanken fin... : En diskurspsykologisk studie om hur inkludering av barn i behov av särskilt stöd framställs online

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Olsson; Maria Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; Barn i behov av särskilt stöd; Förskolan; Social interaktion; Netnografi;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i förskolans politiska uppdrag som bygger på intentioner om en inkluderande förskola för alla barn. Där tidigare forskning och skolinspektionens granskning av förskolan visar på att detta uppdrag inte alltid realiseras i relation till barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. "Otydliga flickor" : En diskurspsykologisk analys av lärares förståelse av ADHD och dess påverkan på flickors synlighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tina Hansson Wallin; [2020]
  Nyckelord :ADHD; flickor; lärare; diskurspsykologi; sen diagnostisering;

  Sammanfattning : ADHD är en av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna idag. Tidpunkten för diagnostisering skiljer sig dock åt mellan pojkar och flickor då pojkar generellt diagnostiseras under sina tidiga skolår och flickor i ungdom eller vuxen ålder. LÄS MER

 3. 3. Helt vanlig tjej eller manipulativ och häxlik? : En kritisk diskurspsykologisk analys av hur kvinnliga mördare representeras i kvällspressen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Viviane Lundahl; [2020]
  Nyckelord :kvinnliga mördare; media; kritisk diskurspsykologi; representation;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur gärningspersonerna i fallen Arbogakvinnan och Styckmordet i Askersund representerats i svensk kvällspress. Syftet med uppsatsen är att med en kritiskt diskurspsykologisk ansats studera hur de kvinnliga mördarna representerades i brottsrapporteringen av fallen under de första sex månaderna efter att brotten begåtts. LÄS MER

 4. 4. Livet som kriminell och pappa : En diskurspsykologisk studie om kriminella mäns känslohantering av sitt föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Jenssen; Blanche Aoun; [2020]
  Nyckelord :Kriminell; pappa; känslohantering; diskurspsykologi; roller;

  Sammanfattning : Flera forskningar om kriminalitet har utförts, med vilka man bland annat undersöker orsakssamband, uppkomster av kriminella handlingar och miljön som de kriminella lever i. Det som hamnar i skymundan är att flera av dessa kriminella män också är pappor. LÄS MER

 5. 5. Konflikter i förskolan : En diskurspsykologisk studie om förskollärares tolkningsrepertoarer för barns konflikter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Nguyen Van; [2020]
  Nyckelord :barn; diskurspsykologi; förskola; förskollärare; konflikt; konflikthantering; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och synliggöra hur förskollärare talar om barns konflikter i förskolan. Studiens forskningsfrågor lyder: Vilka tolkningsrepertoarer framträder när förskollärare talar om barns konflikter? och Hur framställs förskolläraren i deras tal kring barns konflikter? Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i socialkonstruktionism där diskurspsykologi använts som analysmetod med tolkningsrepertoar, kategorisering och retorik som analysverktyg. LÄS MER