Sökning: "diskurspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet diskurspsykologi.

 1. 1. Den sociala konstruktionen av ålder och kompetens i förskolan : En diskurspsykologisk analys av pedagogers porträtteringar av 1-3 åringars kompetens

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Lindström Pettersson; Emma Herstorp Rönn; [2022]
  Nyckelord :Children s competence; age; subject position; interpretation repertoire; discourse psychology; children s view; preschool; didactics; approach; education; Barns kompetens; ålder; subjektsposition; tolkningsrepertoar; diskurspsykologi; barnsyn; förskola; didaktik; förhållningssätt; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera sociala konstruktioner av 1-3 åringars ålder och kompetens, genom att analysera hur pedagoger porträtterar de yngsta barnen. Detta görs genom diskurspsykologisk analys av pedagogers uttalanden i samtal om omsorg och undervisning, utifrån studiens tre frågeställningar; Hur talar förskollärare och barnskötare om 1-3 åringars kompetens? Vad framställs som sanningar om 1-3 åringars kompetens? Vilja subjektspositioner tillskrivs 1-3 åringar? Diskurspsykologi har agerat som både epistemologisk och metodologisk utgångspunkt i denna studie. LÄS MER

 2. 2. Stor, liten eller lagom barngruppsstorlek? : En kvalitativ studie om förskollärares tolkningsrepertoarer om olika barngruppsstorlekar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Arbiona Aradini; Jennifer Albertsson; [2022]
  Nyckelord :Barngruppsstorlek; Diskurspsykologi; Förskola; Förskollärare; Socialkonstruktionism och Tolkningsrepertoarer.;

  Sammanfattning : Det har länge debatterats om barngruppsstorlekar i såväl förskolan som i samhället. I förskolan är det förskollärare som ansvarar över att barns utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet i förskolan : Förskollärares konstruktioner av modersmål och språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnea Mellberg Ekenberg; Henrik Schlüter; [2022]
  Nyckelord :Diskursanalys; diskurspsykologi; flerspråkighet; förskollärare; modersmål; socialkonstruktionism; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare konstruerar sitt arbete med språkutveckling, modersmål, barns lärande och utveckling i förskolans verksamhet. Studien har socialkonstruktionism som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maha Haidar; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Intercultural; Multicultural; Religious Education; Teaching; Diversity; Sverige; interkulturell; mångkulturell; religionsundervisning; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur den ökande mångfalden i samhället och skolan påverkar ämnet religionskunskap. Studien utgår från tre frågeställningar som handlar om lärarnas uppfattningar om hur mångfalden påverkar undervisningen, de utmaningar som lärarna anser finns med mångfalden i klassrummet samt huruvida interkulturell pedagogik är det bästa sättet att ta itu med mångfalden i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Prestera mera! : En diskurspsykologisk studie i lärares förhållningssätt till prestationsångest hos elever i musikundervisning på gymnasie- och folkhögskola.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofia Tåhlin; [2021]
  Nyckelord :Performance anxiety; Music education; Focus Groups; Discourse psychology; Prestationsångest; Nervositet; Musikundervisning; Fokusgrupper; Diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa vilka olika diskursers som kommer till uttryck när musiklärare i gymnasie- och folkhögskolan talar om fenomenet prestationsångest hos elever och hur de arbetar med det i sin undervisning. Diskurspsykologi utgör den teoretiska grunden för studien och tillämpade datainsamlingsmetoden är fokusgrupper. LÄS MER