Sökning: "disney genus"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden disney genus.

 1. 1. Genus och ledarskap på vita duken : En beskrivande studie av könsroller och dominans i Disneyfilmer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eric Lundh; [2022]
  Nyckelord :Disney; Ledarskap; Genus;

  Sammanfattning : Många barn har huvudkaraktärer från Disney som förebilder. Dessa förebilder inspirerar och påverkar barnen ända upp till vuxen ålder. På grund av detta inflytande är det viktigt hur dessa karaktärer framställs, vad för egenskaper de visar och står för för att se vilka egenskaper barnen sedan tar med upp i vuxen ålder. LÄS MER

 2. 2. HUR GÖR EN DISNEYPANDA GENUS? : En kvalitativ innehållsanalys om genusskapande i "Turning Red"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Jenny Persson; [2022]
  Nyckelord :: Könsroller; genus; stereotyper; normer; performativitet; iteration; Turning red;

  Sammanfattning : Min undersökning syftar till att undersöka hur genus skapas i den nyaste Disneyfilmen med kvinnlig karaktär – ”Turning red” (2022). Uppsatsen undersöker även hur tidigare Disneyprinsessor gestaltats i film, och hur protagonisten i ”Turning red” – Mei Mei gestaltas. LÄS MER

 3. 3. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? : En semiotisk och narrativ analys över porträtteringen av kvinnliga antagonister och protagonister i Disney

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Moa Norman; [2021]
  Nyckelord :Disney; female representation; antagonist and protagonist; portrayal; semiotic analysis; narrative analysis; gender; Disney; kvinnlig representation; antagonist och protagonist; porträttering; semiotisk analys; narrativ analys; genus;

  Sammanfattning : Uppsatsen har gjort i syfte att undersöka porträtteringen av kvinnliga antagonister samt protagonister i två Disneyfilmer för att se om porträtteringen skiljer sig filmerna emellan. De filmer som varit aktuella för undersökningen har varit Snövit och de sju dvärgarna (1937) samt Trassel (2010). LÄS MER

 4. 4. Mulan: lotusblomma eller kampsportsmästare? : En kvalitativ jämförande semiotisk studie av filmerna Mulan (1998) och Mulan (2020) ur ett genus- och kulturperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leila Mehmedovic; Hedvig Westman; [2021]
  Nyckelord :Mulan; Disney; ideology; culture; gender; stereotypes; semiotics; China; Mulan; Disney; ideologi; kultur; genus; stereotyper; semiotik; Kina;

  Sammanfattning : Studien ‘’Mulan: lotusblomma eller krigshjälte?’’ avser att jämföra manliga och kvinnliga karak­tärers samt den kinesiska kulturens representation i Disneys filmer Mulan (1998) och Mulan (2020) för att se vilka likheter och skillnader som finns i representationerna. Karaktä­rer­na och kulturen kommer att analyseras utifrån genus- och asiatiska stereotyper. LÄS MER

 5. 5. Krigarprinsessor som avskyr osmidig finklädsel : En tematisk analys om hur genus representeras i Disneys senaste prinsessfilm och hur det skiljer sig från tidigare prinsessfilmer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sara Lundkvist; [2021]
  Nyckelord :Gender; Gender roles; Disney; Princessphenomenon; Representation; Stereotypes;

  Sammanfattning : The Disneyprincesses-phenomenon is wide known in the world today and Disney has also received a lot of criticism for their representation of gender and gender roles in their movies. In the earlier eras the princesses and princes were represented with a lot of traditional stereotypes. LÄS MER