Sökning: "distans närhet vänskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden distans närhet vänskap.

 1. 1. Sjuksköterskans balansakt mellan närhet och distans : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Emily McEwan; [2012]
  Nyckelord :balance; caring; closeness; complexity; distance; balans; caring; distans; komplexitet; närhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Caring (vårdande vård) är kärnan inom nursing (omvårdnad) och det sker i mötet mellan sjuksköterska och patient. Det bygger på en intim, personlig relation som på många sätt påminner och en vänskapsrelation dock skiljer sig denna relation från en autentisk vänskap då det ingår i sjuksköterskans ansvar att sörja för patienten. LÄS MER

 2. 2. Vänskap i Affärsrelationer - En kvalitativ studie av dynamiken och balansen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann-Cathrin Bertha; Charlotte Hoffstedt; Jessica Thern; [2011]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Affärsrelation; Vänskapsrelation; Relationens karaktärsdrag; Relationsmetaforer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för dynamiken där affärsrelation och vänskapsrelation möts. För att uppnå uppsatsens syfte användes en kvalitativ metod utifrån ett abduktivt synsätt. Det teoretiska ramverket består av teorier inom affärsrelationer och vänskapsrelationer. LÄS MER

 3. 3. En nära relation i gränslandet mellan stöd och kontroll? : En intervjustudie med kontaktpersoner och klienter

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Annika Klingbjer; Sandra Westerberg; [2008]
  Nyckelord :kontaktperson; kontaktmannaskap; relation; stöd; kontroll;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar insatsen kontaktperson då den ges enligt socialtjänstlagen. Syftet är att öka förståelsen för relationen mellan kontaktperson och klienter utifrån båda dessa parters perspektiv. De aspekter som tas upp är närhet, distans och jämbördighet. LÄS MER