Sökning: "distansundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade ordet distansundervisning.

 1. 1. Social interaktion vid ofrivillig distansundervisning. : En kvalitativ studie om betydelsen av social interaktion för hur studenter erfar sin utbildning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ellinor Torstensson; Tilda Olsson; [2023]
  Nyckelord :Distansundervisning; Social interaktion; Social integration; Covid-19; Sociala relationer; Studenter;

  Sammanfattning : As a result of covid-19 restrictions universities were encouraged to conduct their education remotely. Because of this remote education students could not live the social life they had expected to do during their education. LÄS MER

 2. 2. Ny teknik, nya möjligheter? : En kvantitativ studie om ungdomars erfarenheter gällande digitalisering samt yrkes- och studiemöjligheter på landsbygden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Lorin; Jonas Persson; [2023]
  Nyckelord :Handlingshorisont - Ungdomar - Habitus - Digitalisering - Hemkommun;

  Sammanfattning : När teknologin blir, i stort sett, påtvingad och användningen ökar, tänker vi annorlunda till  hemarbete och studier på distans? Problemet vi fokuserar på i denna studie är flytta eller  stanna kvar problematiken. Där har vi valt att med en enkätstudie undersöka en  gymnasieskola som geografiskt ligger utanför de större städerna, hur deras andra och tredje  års elever upplever om de vill flytta från hemkommunen i framtiden för att nå deras yrke- och studiedrömmar eller ser de möjligheter i hemkommunen. LÄS MER

 3. 3. Scrolla, studera, repetera: Hur social media kan stötta utvecklingen av den digitala studiemiljön : En kvalitativ undersökning om högskolestudenters upplevelser av social media under akuta distansstudier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Henrik Lai; Albert Tholin; [2023]
  Nyckelord :Social media; Digital studiemiljö; COVID-19; Distansundervisning;

  Sammanfattning : Den digitala studiemiljön har blivit alltmer vanlig för högskolestudenter,och ökade ytterligare till följd av COVID-19-pandemin. Denna förändringhar inneburit att både studenter och lärare snabbt behövt anpassa sig till nyadigitala plattformar, verktyg och kommunikationsmetoder. LÄS MER

 4. 4. Hybridföreläsningar inom datavetenskap: En fallstudie om tekniska verktyg och deltagarnas upplevelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Cassandra Windahl; Filip Kroon; [2023]
  Nyckelord :Hybrid education; Technical tools; Digital learning; Lectures; Hybridutbildning; Tekniska verktyg; Digitalt lärande; Föreläsningar;

  Sammanfattning : Under COVID-19 blev distansundervisning ett måste och till följd mer accepterat och vanligt. Detta har även bidragit till att fler alternativa utbildningsformer blivit vanligare, bland annat hybridutbildning. Det finns dock bristande information och forskning på hur hybridutbildningar ska genomföras för bäst upplevelse för alla inblandade. LÄS MER

 5. 5. Intranationella migrationserfarenheter bland simmare på riksidrottsgymnasium under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Alexander Almeida Sundell; [2023]
  Nyckelord :Intra-national; migration; national; sports; high school; Covid-19; swimming; Bourdieu; Intra-nationell; migration; riksidrottsgymnasium; Covid-19; simning; Bourdieu;

  Sammanfattning : Atleter mellan 16-18 år migrerar allt oftare till andra orter inom Sveriges gränser med ambitionen att fortsätta sin idrottsliga karriär parallellt med gymnasiala studier, så som genom ett riksidrottsgymnasium [RIG]. En migration bland så unga atleter är dock en osäker investering och följs utifrån en migrationsaspekt utav flera anpassningssvårigheter samt psykologiska, psykosociala och akademiska utmaningar. LÄS MER