Sökning: "distributionskedjan livsmedel"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden distributionskedjan livsmedel.

 1. 1. Smaken av fjärrvärme - En studie om den ekonomiska och ekologiska lönsamheten med närodling av tomater baserad på fjärrvärme

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Claar; Sofia Larsson; [2010-02-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I debatten om gröna leverantörskedjor och processen mot ett mer hållbart konsumtionssamhälle är en viktig aspekt hur vi väljer att producera livsmedel. Vi har fattat tycke för tomaten då den väckt ett stort allmänt intresse samt är en av de grönsaker som konsumeras mest i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Distribution av temperaturkänsliga livsmedel ? Kartläggning av varuflödet från grossist till detaljist, restaurang och storhushåll

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Magnus Björklund; [2002]
  Nyckelord :Temperaturkänsliga livsmedel; Distribution; Varuflöde; Grossist; Restaurang; Storhushåll; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Distribution av temperaturkänsliga livsmedel går ut på att lagra, hantera och transportera varor till så låg kostnad som möjligt med bibehållande av så stor del som möjligt av ursprunglig kvalitet och hållbarhet. För att klara detta krävs att alla aktiviteter sker under temperaturkontrollerade former, vilket benämns kylkedja. LÄS MER

 3. 3. Vår nya matkultur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Wirgin; [2002]
  Nyckelord :Färdigmatskonsumenter; prissättning; distribution; livsmedel; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vår nya matkultur? Författare: Patrik Wirgin Handledare: Magnus Lagnevik Problem: Många människor i dagens moderna samhälle upplever sina liv som stressiga. Brist på tid samt en ständig strävan att få tiden att räcka till för alla de aktiviteter, plikter och fritidsintressen som man vill och måste hinna med, gör att man tvingas välja bort vissa aktiviteter. LÄS MER