Sökning: "district nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 360 uppsatser innehållade orden district nurse.

 1. 1. Att motivera patienter till hälsosamma levnadsvaneförändringar vid diabetes typ 2

  Magister-uppsats,

  Författare :Angelica Halvardsson; Marian Taguinod Gustafsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :typ 2 diabetes; sjuksköterska; hälsopromotion; primärvård; levnadsvanor; kvalitativ metod; intervju;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a growing public disease that affects all ages and both children and adults. Physical inactivity, smoking, consumption of alcohol, an unhealthy diet and abdominal obesity are common risk factors that can lead to the development of type 2diabetes. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter under cancerbehandling : En narrativ analys baserad på åtta kvinnors självbiografier

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Vahtera; Hanna Hagenslätt; [2021]
  Nyckelord :Autobiography; women; experiences; cancer treatment; Självbiografi; kvinnor; upplevelser; cancerbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas en av tre av cancersjukdom men två av tre överlever. Fler kvinnor än män drabbas av cancersjukdom där ärftlighet och ohälsosamma levnadsvanor är betydande faktorer. Oro, rädsla och ångest är vanliga reaktioner vid ett cancerbesked och under cancerbehandlingen. Det kan påverka individens lidande och livslust. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder för att lindra smärta vid vaccination av barn : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Sjögren; Julia Edholm; [2021]
  Nyckelord :Pain-relief; children; vaccination; nursing interventions; Smärtbehandling; barn; vaccination; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Introduktion: Vaccination av barn är vanligtvis förknippat med smärta och ångest på grund av nålstick och är en av orsakerna till varför vaccinationer inte alltid genomförs. Brist på smärtlindring i samband med vaccination utsätter barn för onödigt lidande, kan påverka framtida upplevelser av smärta, leda till stickrädsla och påverka framtida patienters vilja att söka nödvändig vård. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenhet av bedömningar gällande symtomlindring i livets slutskede : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Assessment; District nurse; Home health care; Relatives; End-of-life care; Bedömning; Distriktssköterska; Hemsjukvård; Närstående; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård omfattar förutom symtomlindring även ett teamarbete där distriktssköterskans kommunikation med patienten och närstående har stor betydelse. God palliativ vård i livets slutskede uppnås när patient och närstående känner trygghet och förtroende för distriktssköterskan. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att främja patientdelaktighet för en personcentrerad vård inom kommunal hemsjukvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Manfred; Angelica Timmerman; [2021]
  Nyckelord :District nurses; home health care; municipal home care; nurses; patient-centered care and patient participation; Delaktighet; distriktssköterska; hemsjukvård; personcentrerad vård och sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svenska hälso- och sjukvården eftersträvar att arbeta personcentrerat. En del i att arbeta personcentrerat är att patienten ska få vara delaktig. Att arbeta med patientdelaktighet i hemsjukvården kan vara utmanande eftersom sjuksköterskan har regler och rutiner att följa. LÄS MER