Sökning: "distriktssjuksköterska"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet distriktssjuksköterska.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattning och erfarenheter av att bedöma akuta tillstånd : En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marielle Falk; Snezhana Wismén; [2020]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; Beslutsstöd; distriktssjuksköterska; enkätundersökning; identifiering; vårdbehov.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen sköra äldre med komplexa vårdbehov ökar inom kommunala verksamheter. Det ställer höga krav på kompetens hos sjuksköterskan. För att snabbt och säkert kunna identifiera akut tillstånd behöver sjuksköterskan bedömningsstöd som underlättar att rätt beslut tas för att ge säker vård. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av uppföljning via öppenvård efter utskrivning från sluten psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Charlotta Nordström; Ellinor Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; uppföljning; distriktssköterska; intervju; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad 2;

  Sammanfattning : Distriktssjuksköterskor som arbetar i öppenvården möter i sin profession patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom. Som distriktssjuksköterska har man en viktig roll när det gäller uppföljning och fortsatt vård av patienter med psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och i världen. LÄS MER

 3. 3. Effekter av tidsbokning via internet för vårdcentral och vårdpersonal i Värmland : En fallstudie av länets två största vårdcentraler

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Christian Edris Del Rosario; [2017]
  Nyckelord :Tidsbokning via internet; 1177 Vårdguiden; e-tjänst; effekter; påverkande faktorer; vårdcentral; vårdpersonal; distriktssjuksköterska; distriktsläkare;

  Sammanfattning : Kostnader och efterfrågan på vård stiger stadigt vilket leder till att vårdgivare i Sverige uppleveren ökad press att samtidigt minska kostnaderna och förbättra kvaliteten på vården. En av orsaken till de ökade kostnader och efterfrågan är att Sveriges befolkning blir äldre och äldre. LÄS MER

 4. 4. Distriktssjuksköterskans roll vid tobaksavvänjning : ur ett hållbarhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Jamali Zadeh; Josefine Nadolski; [2015]
  Nyckelord :district nurses; tobacco cessation; primary health care; sustainable development; smoking; distriktssjuksköterska; tobaksavvänjning; primärvården; hållbar utveckling; rökning;

  Sammanfattning : Tobakskonsumtion är ett folkhälsoproblem och tobaksförebyggande arbete är en viktig del i arbetet för att främja en hållbar utveckling. Distriktssjuksköterskor inom primärvården har en betydande roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom tobaksavvänjning. LÄS MER