Sökning: "distriktssköterska diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden distriktssköterska diabetes.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Wikström Anette; Susanne Chatzoudis; [2020]
  Nyckelord :District nurse; typ 2 diabetes; motivation; lifestyle changes; primary care; Distriktssköterska; diabetes typ 2; motivation; livsstilsförändringar; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet diabetiker i världen har ökat. Orsaker som kan utveckla diabetes typ 2 kan vara ohälsosam livsstil. Patienter med diabetes typ 2 kan påverka sin sjukdom själv med livsstilsförändringar, exempelvis genom ökad motion och ändrade kostvanor. LÄS MER

 2. 2. Vård av äldre patienter med typ 2 diabetes i hemsjukvården - Distriktssköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Bellami Maier Chavez; Elina Öhman; [2019]
  Nyckelord :district nurse; home care; nursing; qualitative study; type 2 diabetes; diabetes typ 2; distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ studie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av västvärldens vanligaste och växande folksjukdomar. I tidigare forskning framkommer det att den äldre befolkningen med diabetes lever allt längre och är ofta multisjuka. Detta ställer högre krav på distriktssköterskan och ökar komplexiteten i omvårdnaden i hemmet. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder för att motivera och hjälpa patienter att förebygga typ 2 diabetes : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Åhlèn; Berit Strand; [2019]
  Nyckelord :livsstil; egenvård; distriktssköterska; diabetes typ 2 och hälsoförebyggande åtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes ökar hos befolkningen globalt och även i Sverige. Den debuterar i allt yngre åldrar och det beror på mer ohälsosamma matvanor och minskad fysisk aktivitet. Typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom som medför behandling livet ut med förändrade kostvanor och medicinering. LÄS MER

 4. 4. Obstruktiv sömnapné en dold folksjukdom: Att identifiera och vägleda patienter med misstänkt sömnapné i primärvården

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Prucha; [2018]
  Nyckelord :District nurse; Sense of coherence SOC ; obstructive sleep apnea; primary care.; Distriktssköterska; KASAM; obstruktiv sömnapné; primärvården.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en vanlig och mycket utbredd sjukdom förknippad med betydande hälsoproblem, samsjuklighet och mortalitet. De flesta vuxna med OSA är utan diagnos och behandling. Primärvårdens distriktssköterskor spelar en viktig roll vid identifiering och vägledning av patienter med misstänkt OSA. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadspersonals erfarenheter av att utföra delegerat arbete från distriktssköterska. En intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Veronika Falk Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Content analysis; delegation; district nurse; home care; medication medicine management; patient safety.; Delegering; distriktssköterska; hemsjukvård; innehållsanalys; läkemedelshantering; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den kommunala hemsjukvården utförs många hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av omvårdnadspersonal utan formell kompetens. Personalen har olika bakgrund avseende utbildning, erfarenhet och språkkunskaper. LÄS MER