Sökning: "distriktssköterska diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden distriktssköterska diabetes.

 1. 1. Vård av äldre patienter med typ 2 diabetes i hemsjukvården - Distriktssköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Bellami Maier Chavez; Elina Öhman; [2019]
  Nyckelord :district nurse; home care; nursing; qualitative study; type 2 diabetes; diabetes typ 2; distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ studie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av västvärldens vanligaste och växande folksjukdomar. I tidigare forskning framkommer det att den äldre befolkningen med diabetes lever allt längre och är ofta multisjuka. Detta ställer högre krav på distriktssköterskan och ökar komplexiteten i omvårdnaden i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Obstruktiv sömnapné en dold folksjukdom: Att identifiera och vägleda patienter med misstänkt sömnapné i primärvården

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Prucha; [2018]
  Nyckelord :District nurse; Sense of coherence SOC ; obstructive sleep apnea; primary care.; Distriktssköterska; KASAM; obstruktiv sömnapné; primärvården.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en vanlig och mycket utbredd sjukdom förknippad med betydande hälsoproblem, samsjuklighet och mortalitet. De flesta vuxna med OSA är utan diagnos och behandling. Primärvårdens distriktssköterskor spelar en viktig roll vid identifiering och vägledning av patienter med misstänkt OSA. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av att främja egenvårdsförmågan hos äldre patienter med diabetes typ 2 : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sara Westerlund; Ulrika Magnusson; [2018]
  Nyckelord :diabetes type 2; district nurse; elder; home healthcare; self care; diabetes typ2; distriktssköterska; egenvård; hemsjukvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i samhället och bland de äldre. Många av dessa har ett behov av omvårdnadsinsatser i form av hemsjukvård. Hemsjukvården är en vårdform som ökar i takt med att sjukhusen får ett minskat antal vårdplatser. Detta innebär ett ökat krav på hemsjukvården och dess resurser. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av att samtala om sexuell hälsa med patienter med diabetes mellitus : District nurse´sexperiences of talking about sexual health withpatients with diabetes mellitus

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Pernilla Rudolphi; Desirée Burenlind; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; sexual health; district nurse; nursing; Diabetes mellitus; sexuell hälsa; distriktssköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion:  Diabetes mellitus är en av defolksjukdomar som många människor drabbas av. Det finns ett samband mellandiabetes mellitus och sexuell hälsa. Flera forskningsstudier visar attdistriktssköterskor upplever svårigheter att samtala om sexuell hälsa med patienter. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av att samtala om sexuell hälsa med patienter med diabetes mellitus : District nurse´s experiences of talking about sexual health with patients with diabetes mellitus

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Pernilla Rudolphi; Desirée Burenlind; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; sexual health; district nurse; nursing; Diabetes mellitus; sexuell hälsa; distriktssköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion:  Diabetes mellitus är en av de folksjukdomar som många människor drabbas av. Det finns ett samband mellan diabetes mellitus och sexuell hälsa. Flera forskningsstudier visar att distriktssköterskor upplever svårigheter att samtala om sexuell hälsa med patienter. LÄS MER