Sökning: "distriktssköterska etiska dilemman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden distriktssköterska etiska dilemman.

 1. 1. Vård utan papper : Distriktssköterskans upplevelser av att vårda papperslösa patienter i primärvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gabriella Roos; Sanna Anderberg; [2019]
  Nyckelord :papperslösa; distriktssköterska; etik; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett ökat tryck på primärvården relaterat till ökad migration innebär att distriktssköterskan i större utsträckning träffar den papperslöse patienten i sitt dagliga arbete. Papperslösa personer har laglig rätt till vård som inte kan anstå; ett begrepp som går emot etiska principer om allas lika värde inom vården. LÄS MER

 2. 2. Etiska dilemman i vården av kognitivt sviktande personer : Distriktssköterskors erfarenheter i hemsjukvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Söderman; Lina Olsson; [2016]
  Nyckelord :district nurse; cognitive impairment; experience; nursing care; qualitative content analysis; ethical dilemmas; distriktssköterska; kognitiv svikt; upplevelse; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; etiska dilemman;

  Sammanfattning : Inledning: Att vårda kognitivt sviktande personer är ofta en stor utmaning för distriktssköterskan. Syfte: Att belysa distriktssköterskors erfarenhet av situationer i hemsjukvården där kognitivt sviktande personers självbestämmande har skapat etiska dilemman. Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. ”Vi har olika förutsättningar och jag måste prioritera utefter hela min situation” : en intervjustudie om distriktssköterskornas upplevelser av arbetet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Philippa Barieva; [2014]
  Nyckelord :Sense of coherence SOC ; Callista Roy; system model; Job Satisfaction; Workload; District nurse; Home Health Care; Interview; Qualitative Methods; Support; Stress; Experience; Känsla av sammanhang; KASAM; arbetsglädje; Arbetsbelastning; Distriktssköterska; Hemsjukvård; Intervju; Kvalitativ metod; Callista Roys systemteori RAM ; Stöd; Stress; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler svårt sjuka patienter får vård i hemmet. Områdesansvarig distriktssköterska i kommunal hemsjukvård ansvarar ensam för både omvårdnad och medicinska insatser kring patienten. En hög arbetsbelastning ökar risken för att göra fel när distriktssköterskan har ansvar för många patienter. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter om och reflektioner av arbetsmiljön i kommunaliserad hemsjukvård - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Andersson; Maria Berglund; [2014]
  Nyckelord :Keywords: district nurse; nurse; work environment; municipalized home care; Nyckelord: distriktssköterska; sjuksköterska; arbetsmiljö; kommunaliserad hemsjukvård;

  Sammanfattning : Sammanfattning (MB och AA) Distriktssköterskor och sjuksköterskor arbetar med varierande arbetsuppgifter och inom olika verksamheter bland annat med hemsjukvård. Patientens hem blir en arbetsplats, som på olika sätt kan påverka arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Palliativ vård i hemmet : Distriktssköterskors erfarenheter av mötet med patienter och dess närstående

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Daniel de Bourg; Ulla de Bourg; [2012]
  Nyckelord :palliative health care; encounter of care; district nurse; family members; palliativ vård; vårdmöte; distriktssköterska; patient; närstående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Befolkningen i Sverige blir allt äldre och fler önskar vårdas och dö i hemmet. Idag vårdas många inom allmän palliativ vård med stöd av distriktssköterskor. I den tidigare forskningen inom palliativ vård i hemmet har framför allt den specialiserade palliativa vården beskrivits. LÄS MER