Sökning: "distriktssköterska högskolan väst"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden distriktssköterska högskolan väst.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av samverkan vid sårvård inom kommunal hälso- och sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Karolina Johansson; Maria Svanström; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; community home care; district nurse; qualitative content analysis; wound care.; Distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ innehållsanalys; samverkan; sårvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår är ett globalt problem och innebär ökade kostnader för samhället. Sårvård är en stor del av distriktssköterskans arbete och innebär samverkan med patient och andra yrkeskategorier. Syfte: Att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av samverkan vid vård av patienter med svårläkta sår i hemsjukvård. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans erfarenheter av hälsofrämjande arbete i primärvården : en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Emma Hadley; Angelina Saaranen; [2020]
  Nyckelord :Health promotion; District nurse; Health; Person-centered care; Primary care; Hälsofrämjande arbete; Distriktssköterska; Hälsa; Personcentrerad vård; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vikten av hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvård speglas tydligt i forskning, litteratur, riktlinjer och lagar. Distriktssköterskan förväntas ha ett grundläggande hälsofrämjande fokus. På sikt kan detta leda till en bättre folkhälsa och spara lidande och resurser för samhälle och individ. LÄS MER

 3. 3. Brytpunktssamtal för äldre personer : en registerstudie i palliativ vård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Helene Nilsson; Anna Strauss; [2019]
  Nyckelord :Breakpoint conversation; district nurse; four cornerstones in palliative care; palliative care; elderly people; Brytpunktssamtal; distriktssköterska; fyra hörnstenar i palliativ vård; palliativ vård; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av palliativ vård kommer att öka i takt med att befolkning blir äldre och lever allt längre. Det kommer bli fler äldre personer med kroniska sjukdomar som har andra sjukdomsförlopp jämfört med cancer. Det är viktigt för kvaliteten av den palliativa vården att brytpunktssamtal erbjuds. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans erfarenheter av samtal med patienter, med hypertoni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå

  Författare :Charlotta Karlsson; Susanne Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Dialogue; district nurse; hypertension; physical activity; qualitative.; Dialog; distriktssköterska; fysisk aktivitet; hypertoni; kvalitativ.;

  Sammanfattning : Hypertension is one of the most common reasons for visiting primary care. It is one of the most important modifiable risk factors for cardiovascular disease, suffering and death. Lifestyle change, such as increased physical activity is the foundation of treatment of hypertension. LÄS MER

 5. 5. Föreställningar hos patienter med Diabetes Mellitus Typ 2

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för specialistsjuksköterskeutbildning; Högskolan Väst/Avd för specialistsjuksköterskeutbildning

  Författare :Katarina Rolander; Mia Kleibrant; [2010]
  Nyckelord :Believes; District nurses; Groundey Theory; Illnes perception; Type 2-diabetes; Föreställningar; Distriktssköterska; Groundey Theory; sjukdomsuppfattning; Typ 2-diabetes;

  Sammanfattning : Background: Type 2-diabetes is now a public health problem, which constitutes 85-90 percent of diabetes care. The district nurse´s role in treating a diabetic (/person with diabetes) does not only comprise pure medical treatment but also support, advice and training to the individual. LÄS MER