Sökning: "distriktssköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 598 uppsatser innehållade ordet distriktssköterskor.

 1. 1. Covid-19 pandemin förändrade förutsättningarna för debasala hygienrutinerna i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennifer Kulin; Maria Strömberg; [2023]
  Nyckelord :basic hygiene routines; Covid-19; district nurse; pandemic; primary health care; basala hygienrutiner; covid-19; distriktssköterska; pandemi; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Basala hygienrutiner är en av grundstenarna inom omvårdnad och brister inom följsamheten leder till ökad smittspridning och ohälsa. När världen drabbades av covid-19 pandemin i början av 2020 påverkades både vårdpersonalens arbetsmiljö och välbefinnande negativt. LÄS MER

 2. 2. Smätbedömning i livets slutskede : Intervjustudie om distriktsköterskors erfarenheter från hemsjukvård

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anette Hedenberg; Arash Molavi; [2023]
  Nyckelord :Qualitative Research; Palliative Care; Home Care Services; Pain Assessment; Person-centered care; kvalitativ studie; palliativ vård; hemsjukvård; smärtanalys; smärtskattningsinstrument personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturerad smärtskattning är en högprioriterad åtgärd under patienters sista levnadsvecka enligt Socialstyrelsens styrdokument för palliativ vård. Vården i hemmet ska bedrivas personcentrerat där patientens hälsotillstånd utreds och ska syfta till att lindra lidande. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till föräldrars skepticism mot barnvaccinationer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Lindahl; Hanna Skog; [2023]
  Nyckelord :immunization; childhood vaccination; hesitancy; parents attitude; immunisering; barnvaccination; tveksamhet; föräldrars attityder;

  Sammanfattning : Introduktion: Vaccin har blivit en global framgång för folkhälsan. Vaccinationer har bidragit till att flera barnsjukdomar blivit så sällsynta att de inte längre utgör hot mot samhället. Trots detta finns fortfarande en tveksamhet hos föräldrar kring barnvaccinationer. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av att vara delaktiga i bedömningen av övergång till palliativ vård i livets slutskede : En intervjustudie i hemsjukvården

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Karin Broström Brandt; Katrin Tryggvadóttir; [2023]
  Nyckelord :district nurse; end of life-discussion; home care services; palliative care; qualitative interview study; brytpunktssamtal; distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ intervjustudie; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som distriktssköterska inom hemsjukvården innebär ett självständigt och ansvarsfullt arbete. Hemsjukvård innefattar bland annat att vårda svårt sjuka patienter palliativt i deras hem. Den palliativa vården fokuserar på att lindra patientens lidande och främja livskvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Om alla gör det de ska, då fungerar det bra : En intervjustudie med distriktssköterskor om informationsöverföring vid utskrivnig av vuxen patient från slutenvård till kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Annika Pöls; Andrea Tafferner; [2023]
  Nyckelord :District nurse nurse; discharge planning; care planning; municipal healthcare; Distriktssköterska sjuksköterska; utskrivningsplanering; vårdplanering; kommunal hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsöverföring från slutenvården är viktigt för att kunna säkerställa patientsäkerheten i kommunal hälso- och sjukvård. Det används olika journalsystem i regionen och i kommunerna och därför är det av stor vikt att informationsöverföringen dem emellan fungerar optimalt för att distriktssköterskan ska få fullständig rapport om patienten när denne skrivs ut från slutenvården. LÄS MER