Sökning: "diva inkludering skola"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade orden diva inkludering skola.

 1. 1. INKLUDERING som praktik eller avsikt?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Siv Danvind; [2021]
  Nyckelord :inkludering; en skola för alla; praktiknära studie; fenomenologi;

  Sammanfattning : I samband med Salamancadeklarationen 1994 deklarerar UNESCO:s medlemsländer sina ståndpunkter om en skola för alla elever oavsett elevers förutsättningar och i samband med detta kom begreppet inkludering in i skolans organisation. Tydligt är att det från politiker funnits en uttalad intention att skapa en inkluderande skola men när en ny skollag 2010 tog form fanns inte begreppet med som ett uttalat krav. LÄS MER

 2. 2. Litteratur för alla? : - En litteraturdidaktisk studie om inkluderande textval i dagensheterogena skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Sörensson; Rima Baledi; [2021]
  Nyckelord :inkludering; heterogent klassrum; litterära textval;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att, med hjälp av aktuell forskning, undersöka vilka litteräratextval som kan fungera inkluderande i ett heterogent klassrum. Därtill ämnarkunskapsöversikten svara på de möjligheter som inkluderande litterära textval kan ge i ettheterogent klassrum. LÄS MER

 3. 3. Inkludering av nyanlända elever i svensk skola : en kvalitativ studie med fokus på lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonas Hammarström; Jakob Ilboga Östberg; [2021]
  Nyckelord :inkludering; integrerning; exkludering; segregering; nyanlända elever; förberedelseklass;

  Sammanfattning : Hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever i skolan bör ske har länge varit ett omdebatterat ämne. Undervisning genom förberedelseklasser och direktplacering i ordinarie klass är två modeller för hur undervisningen av nyanlända elever brukar ske i de svenska grundskolorna. LÄS MER

 4. 4. ”Jag tycker att det visar på att grundskolan har misslyckats i sitt uppdrag.” : En kvalitativ studie om sex rektorers uppfattning om integrering och omvänd integrering.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hanna Nilsson; Alejandra Toro Marques; [2021]
  Nyckelord :En skola för alla; exkludering; identitet; inkludering; integrering; omvänd integrering; segregering; stigmaa;

  Sammanfattning : En skola för alla är en vision och ledord inom det svenska skolväsendet som syftar på gemenskap och jämlikhet. Trots en skollag som betonar vikten av integrering och där särskiljande lösningar ska undvikas har ett nytt fenomen uppstått under senare år, omvänd integrering. LÄS MER

 5. 5. Elevers röster : - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Roos; Linda Hansson; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Delaktighet; Elever i behov av särskilt stöd; Inflytande; Pedagogisk inkludering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hansson, Linda och Roos, Jeanette (2020). Elevers röster - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges? / Students’ voices – How are students’ voices considered in to account in action programs? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER