Sökning: "diversitet"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet diversitet.

 1. 1. Mönster av artrikedom av kärlväxter längs en oreglerad och en reglerad älv i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Marklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Strandzoner är heterogena miljöer formade av regelbundna störningar och präglade av hög artrikedom och många viktiga ekosystemfunktioner. Flertalet studier lyfter fram växters förmåga att sprida sina frön med vatten som en viktig faktor bakom sammansättningen av växtsamhällen längs med vattendragens strandbankar. LÄS MER

 2. 2. Buskar : användning i offentliga planteringar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pernilla Fridberg; [2020]
  Nyckelord :buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Sammanfattning : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. LÄS MER

 3. 3. Att låna en plats : temporär landskapsarkitektur som inkluderande gestaltningsprocess

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Hermander; [2020]
  Nyckelord :temporär landskapsarkitektur; tillfällig landskapsarkitektur; medborgardeltagande; temporary urbanism; citizen participation;

  Sammanfattning : Landskapsarkitektens roll som gestaltare av offentliga rum för med sig frågor som: vems är staden? Och: för vem byggs staden? Den senaste tiden har flertalet projekt inom temporär gestaltning uppkommit som involverat användare och medborgare på olika sätt. I denna uppsats undersöks den temporära landskapsarkitekturens potential att konkret kunna testa utformningsidéer och hur den fungerar i kombination med medborgardeltagande. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet i byggprocessen : Hur byggsektorns arbetsmetoder kan se till slutanvändares behov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Carolina Lundmark Weinz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dom senaste åren har ett ökat behov om att fokusera på social hållbarhet vuxit fram inom byggsektorn. Detta för att säkerställa att den bebygga miljön ser till människans olika behov. Nationellt sett är detta dels med anledning av att Sverige har ökat sin befolkning och diversitet av kulturer dom senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar fördelningen mellan jord- och skogsbruk i avrinningsområdet bottenfaunans diversitet och ekologisk status i södra Sveriges vattendrag?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Karlsson Johan; [2020]
  Nyckelord :agriculture; benthic invertebrates; diversity; drainage area; forestry; land-use; riparian vegetation; streams; bottenfauna; diversitet; dränerings område; Jordbruk; markanvändning; skogsbruk; strandzons vegetation; vattendrag;

  Sammanfattning : Förändring av markanvändning i avrinningsområdet påverkar vattendrags karaktärer som vattenkvalitet och biodiversitet. Inom EU och Sverige utvecklas åtgärdsprogram för att förbättra ekologisk status av påverkade vattendrag. Det finns fortfarande osäkerheter när det kommer till effekten som jord- och skogsbruk har på bottenfauna. LÄS MER