Sökning: "dividend"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet dividend.

 1. 1. Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Fäger; Dante Haqués; Edvin Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :Likvida medel; Determinanter; Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag? Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Elsa Fäger, Dante Haqués, Edvin Sjökvist Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Likvida medel, Determinanter, Bolagsstyrning, Ägarstruktur, Nasdaq OMX Stockholm Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka determinanter som påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade bolag Metod: Studien använder sig av en kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Asymmetrisk information : Institutionella investerares förhandsinformation om inställda utdelningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus af Klint; Lindeberg Adam; [2019]
  Nyckelord :Dividend omission; asymmetric information; institutional investors; signaling; inställd utdelning; asymmetrisk information; institutionella investerare; signalering;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om institutionella investerare nettosäljer innan meddelande om inställd utdelning och om detta beror på asymmetrisk information. Urvalet för studien är företag på Nasdaq OMX Stockholms huvudlistor som har ställt in kontantutdelning under perioden 2004–2018. LÄS MER

 3. 3. Research on How Managerial Overconfidence Impacts Cash Dividends Policy Case of the U.S. market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Yifei Yan; Qiwen Ni; [2019]
  Nyckelord :overconfidence; cash dividends; Tobit model; Logistics model; options; Business and Economics;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to statistically analyze the impact of managerial overconfidence on cash dividends policy via fifty U.S. selected case firms during year 2008 to 2017. LÄS MER

 4. 4. "Arbete på annan ort” - En utredning i ljuset av HFD 2018 ref. 31 avseende beskattning enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 p. IL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Bärnevåg Åhlin; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan Skatteverket drog igång processerna mot nyckelpersonerna bakom riskkapitalfonderna och den höga inkomst de uppbär i form av s.k. carried interest har en rättsutveckling tagit fart på det skatterättsliga området. LÄS MER

 5. 5. Does sustainability affect dividend policy? : A panel data study on Nordic firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Johansson; Alexander Fahlén; [2019]
  Nyckelord :Dividend policy; Dividend payout ratio; ESG; Sustainability; Agency theory; Signaling theory;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between corporate sustainability and dividend policy in the Nordic countries. In the field of finance, the importance of corporate sustainability is growing, particularly in the Nordic countries, which excel in global sustainability rankings. LÄS MER