Sökning: "divorced parents"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden divorced parents.

 1. 1. Vårdnadstvister : Beskrivningar av mammor och pappor i vårdnads- boende- och umgängesutredningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hannes Furukrantz; Mattias Edlund; [2019]
  Nyckelord :Custody; custody conflict; divorced parents; gender; parenting; Vårdnad; vårdnadstvist; separerade föräldrar; kön; föräldraskap;

  Sammanfattning : This study aims to provide a picture of how family administrators in Sweden describes mothers and fathers who are in a custody conflict and whether there is a difference in how they are portrayed. It is a qualitative content analysis of the custody investigation of 15 custody conflicts. This study is based on gender theory and social constructions. LÄS MER

 2. 2. I huvudet på en skolkurator - Om genus, intersektionalitet och föräldrars delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cornelia Håkansson; Sara Svenssen; [2019]
  Nyckelord :Paternity; Föräldraskap; Gender roles; Könsroiller; Parenthood; Faderskap; social constructivism; Socialkonstruktivism; Maskulinitet; Masculinity;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skolkuratorers syn på sitt eget och föräldrars kön när ett barn är i kontakt med kuratorn. Vi vill undersöka kuratorers syn på pappors deltagande och om föräldrarnas kön påverkar samspelet mellan kuratorn och föräldern. LÄS MER

 3. 3. ANKNYTNING TILL FÖRÄLDRAR OCH ÖVERTYGELSER HOS UNGDOMAR EN STUDIE OM SOCIALA BAND OCH DESS PÅVERKAN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Måring; Patricia Pizevska; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; övertygelser; familj; föräldrar; relationer; sociala band; ungdomar;

  Sammanfattning : Studier har visat att föräldrar som är engagerade i barnet, är konsekventa och stödjande i sin uppfostran, skapar stark anknytning till barnet och därmed starka sociala band. Finns det skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller anknytning till föräldrar, andra vuxna, skola och vänner? Finns det skillnader i övertygelser mellan de ungdomar som växer upp med skilda föräldrar och intakta familjer? Finns det ett samband mellan anknytning och övertygelser, och skiljer sig det här sambandet åt beroende på kön? Denna studie visar att vilket kön den unga individen har spelar stor roll vid anknytningen till föräldrar, och att ju starkare anknytning – desto mer positiv övertygelse har ungdomarna. LÄS MER

 4. 4. Barn i stjärnfamiljer och deras rätt till sina sociala föräldrar : Om barnets bästa och Dworkins teorier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erika Sandström; Maria Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Barnets bästa; Dworkin; barn i stjärnfamiljer; sociala föräldrar; rättsfilosofi;

  Sammanfattning : Barn är sårbara och de behöver därför särskilt stöd och skydd. Att barnets bästa är något som ska tas i beaktande vid alla beslut som rör barn finns därför tydligt stadgat i både nationell och internationell rätt. Ett barn kan enligt svensk rätt inte ha fler än två rättsliga föräldrar. LÄS MER

 5. 5. Upptäckt av barn som lever i våld i nära relationer :  En kvalitativ studie ur lärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Vildana Karadza; Susanna Carlsson-Arnberg; [2018]
  Nyckelord :Child; domestic violence; school; teacher; teachers prerequisites.; barn; våld i nära relationer; skolan; lärares förutsättningar;

  Sammanfattning : The aim of this study was to highlight teachers awareness of children who are exposed to violence and to create an understanding of the teachers role in finding children living with domestic violence. We chose a qualitative method because our intention was to get the interviewees unique experience about children living with domestic violence and their prerequisites to find those children. LÄS MER