Sökning: "djup läsförståelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden djup läsförståelse.

 1. 1. Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anna Vallin; [2021]
  Nyckelord :didactics; intervention study; Upper Secondary School; reading strategies; Swedish; the design of study questions; surface understanding; deep understanding; surface reading; deep reading; didaktik; djup förståelse; djup läsförståelse; gymnasium; interventionsstudie; lässtrategi; svenska som ämne; textfrågors utformning; ytlig förståelse; ytlig läsförståelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som elev läsa och tillgodogöra sig en läst text beskrivs som antingen ytlig läsningeller djup läsning. Ytlig läsning beskrivs innebära ytlig förståelse och att läsningen där stannarvid textens sakinnehåll och vid detaljer. LÄS MER

 2. 2. Frågor - och dess betydelse för samtal : - En studie om elevers frågeställande under textsamtal i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Olsson; Malin Rönnbäck; [2018]
  Nyckelord :textsamtal; kunskapsutbyte; frågor; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning indikerar att det är många elever idag som kan läsa en text utan några större svårigheter, men när det kommer till elevernas förståelse för textens innehåll finns det ofta brister. Elever i dagens skola ges enligt skolinspektionen för lite tid till att utveckla sina kunskaper kring att reflektera och bearbeta texter. LÄS MER

 3. 3. När språket stör snarare än stödjer (When language disturbs rather than supports)

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Agneta Petersson; [2014]
  Nyckelord :appropriering; arbetsmetod; mediering; metakognition; motivation; språkstörning; verbal dyspraxi;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractElever med språkliga svårigheter utgör en sammansatt och svårdiagnostiserad grupp. En språkstörning får konsekvenser för tankeutveckling, minne, lärande och läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse på gymnasiet : En självklarhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Caroline Helleklev; [2013]
  Nyckelord :Läsförståelse; Läsundersökningar; Lässtrategier; Staninevärde; Betyg;

  Sammanfattning : Fokus i den här studien är läsförståelse och dess komplexitet. I den allmänna debatten diskuteras alltmer elevers bristande och sjunkande läsförståelse. Mot bakgrund av detta undersöks en avgångskull från en utvald skola utifrån deras första års läsförståelse, som testades via ett diagnostiskt prov, och deras betyg. LÄS MER