Sökning: "djupintervju identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden djupintervju identitet.

 1. 1. Att vara och bli med digitala verktyg : En kvalitativ studie om förskollärarens professionsroll och förskolläraruppdrag i relation till undervisningens digitalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Jonsson; Malin Niemi; [2022]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; förskolläraruppdrag; identitet; professionsroll.;

  Sammanfattning : Studien har fokuserat utforskandet av förskollärares identitet och förskolläraruppdrag irelation till förskolans digitalisering. Syftet var att beskriva och kritiskt diskuteraförskollärarnas upplevelser utifrån professionsroll, professionsidentitet ochförskolläraruppdraget med koppling till digitalisering i undervisning. LÄS MER

 2. 2. ”Som riktig musik” : En kvalitativ studie om spelmusik och dess plats i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Fredrik Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Musikpedagogik; identitet; dataspel; spelmusik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har som syfte att att undersöka unga vuxnas relation till genren spelmusik samt hur skolan tar vara på elevers intresse av densamma. Studien görs i två delar; en fokusgruppsintervju med fem folkhögskolestudenter på en spelmusiklinje samt en djupintervju med studenternas ansvarige lärare. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial förändring i slutenvård : En kvalitativ studie om behandlingspersonalens främjande vård av ungdomar på institution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofie Andersson; Maria Gottlind; [2016]
  Nyckelord :Youngsters; Alienation; Psychosocial change; Cumpulsory; Reintegration; PRO-social adult.; Ungdomar; Utanförskap; Psykosocial förändring; Tvångsvård; Återintegrering; PRO-social vuxen;

  Sammanfattning : Uppsatsen är utförd på en av Sveriges institutioner som inom slutenvården behandlar pojkar, 15-21 år, dömda till tvångsvård med stöd av lagen om vård av unga, LVU eller lagen om sluten ungdomsvård, LSU. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur behandlingen genom slutenvården sker. LÄS MER

 4. 4. Repatrieringspolicy gällande samiskt kulturarv : En undersökning angående repatrieringsfrågan inom Västerbottens museum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Lindfors; [2015]
  Nyckelord :sami; heritage; repatriation; museum; samer; samisk; kulturarv; kulturvård; repatriering; Västerbotten; museum; museer;

  Sammanfattning : Repatriering av samiska föremål, mänskliga kvarlevor samt immateriellt kulturarv är en fråga som inte har något enkelt svar.Samtidigt är det en fråga som gång på gång uppkommer inom museisammanhang. Västerbottens museum är ett länsmuseumsom har utarbetat en repatrieringspolicy av samiskt kulturarv för att kunna bemöta denna fråga. LÄS MER

 5. 5. Kärleksfulla fans

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emily Waldén; Ellinora Zadik; [2012]
  Nyckelord :fankultur; fan; genus; subkultur; Twilight; identitet; deltagandekultur; värderingar; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Kärleksfulla fans – en studie om filmserien the Twilight saga och identitetsskapande Institution: Lunds universitet, Enheten för Medie & Kommunikationsvetenskap Kurs: MKVA21, B-uppsats, HT 2011 Författare: Emily Waldén och Ellinora Zadik Handledare: Joanna Doona Nyckelord: Twilight, identitet, subkultur, genus, fan, fankultur, deltagandekultur Problem: Då Twilight har blivit till ett stort medialt fenomen med fans över hela världen blir det intressant att se till huruvida ett identitetsskapande formas utifrån Twilight, samt vad detta skapande av identitet skulle kunna komma att innebära. Syfte: Att se hur fans går till väga i sitt identitetsskapande kring fenomenet Twilight, samt hur de förhåller sig till fenomenets bild av genus och sexualitet. LÄS MER