Sökning: "djurterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet djurterapi.

 1. 1. Djurterapi vid psykisk ohälsa : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erica Djup; Kim Andersson; [2022]
  Nyckelord :Assisterad djurterapi; behandlingsalternativ; patientperspektiv; psykiatri; psykisk ohälsa; Animal assisted therapy; complementary treatment; mental illness; patient perspective; psychiatry;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djur har sedan lång tid tillbaka integrerat med människor i både vårdande och praktiska syften. Var tredje besök i primärvården beror på psykisk ohälsa och sjuksköterskans roll är att främja patientens välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Djurintervention som hälsofrämjande åtgärd för personer med kognitiv sjukdom: En allmän litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Katarina Mattsson; Arons Elin; [2022]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; Dementia; Nursing science; Literature review; Djurterapi; Kognitiv sjukdom; Demens; Vårdvetenskap; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djurintervention är ett samlingsbegrepp för när djur används i människans tjänst. Kognitiv sjukdom är en irreversibel progressiv sjukdom. Förlusten av förmågor och självständighet, orsakar lidande för personen med kognitiv sjukdom vilket skapar ett stort behov av icke-farmakologiska behandlingsalternativ. LÄS MER

 3. 3. Djurterapins påverkan på äldre personer med demenssjukdom : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Mikaela Ödéen; Christin Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :ADL; Alzheimer s; BPSD; Dog-Assisted Therapy; occupational therapy; quality of life; ADL; Alzheimers; arbetsterapi; BPSD; hundterapi; livskvalité.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid demenssjukdom medföljer ofta symtom som försämrat minne och kognitiva funktioner samt olika beteendemässiga och psykiska problem (BPSD). Dessa symtom kan påverka de drabbade personernas i form av försämrad livskvalité och svårigheter att utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL). LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder som gynnar livskvaliteten hos personer med Alzheimers sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Gustafsson; Sofia Persson; [2021]
  Nyckelord :Alzheimer s disease; Care recipient; Quality of life; Alzheimers sjukdom; Livskvalitet; Vårdtagare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Sjukdomen är obotlig och genererar mycket tankar, oro och i många fall depression. Vid diagnostiseringen upplever många personer identitetsförlust och ångest. Detta bidrar till minskad livskvalitet hos personer med Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Djurens läkande kraft : En litteraturstudie om äldre patienters erfarenheter av djur som en del av omvårdnaden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Wallin; Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Animal assisted activities; animal assisted therapy; elderly; health effects; nursing homes; Djurassisterade aktiviteter; djurassisterad terapi; hälsoeffekter; äldre; äldrevården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är varje människas rättighet att uppnå bästa möjliga hälsa och äldreomsorgen ska vara inriktad på att de äldre känner välbefinnande och lever ett värdigt liv. Djur har visats ha positiv inverkan i flera bemärkelser och människor är i allmänhet öppna för djurterapi som behandlingsform. LÄS MER