Sökning: "doctoral dissertations"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden doctoral dissertations.

 1. 1. Implementering av Structural Health Monitoring : SHM - system för detektering och övervakning av vanligt förekommande skador på betongbroar

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonathan Le Guillarme; Jakob Lindstam; [2019]
  Nyckelord :Structural Health Monitoring; Bridge Maintenance; Monitoring With Sensor Technology; Fibre Optical Sensors; Acoustic Emission; Bridge Constructions; Concrete Damages; Damage Mechanisms; Structural Health Monitoring; Tillståndsbedömning; Övervakning med sensorteknik; Fiberoptiska sensorer; Akustisk emission; Brokonstruktioner; Betongskador; Skademekanismer;

  Sammanfattning : Sverige har som många länder runt om i världen en åldrande infrastruktur och behovet av underhåll stiger. I en artikel i Svenska Dagbladet från 21/9–2018 redovisar analys- och teknikkonsultföretaget WSP en grov uppskattning att 300 miljarder kronor behöver investeras för att rusta upp existerande infrastruktur. LÄS MER

 2. 2. Förstår du vad du har läst? : En litteraturstudie om hur användandet av lässtrategier utvecklar elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexandra Karlsson; Frida Klaesson; [2018]
  Nyckelord :reading comprehension; reading strategies; teaching; teachers skills; läsförståelse; lässtrategier; undervisning; lärares kompetens;

  Sammanfattning : Betydelsen av att läsa med god läsförståelse ökar på grund av informationssamhällets framväxt. I PIRLS-undersökningen som genomfördes 2016 visades en förbättring på elevers läsförståelse gentemot den undersökning som gjordes 2011. LÄS MER

 3. 3. När filologerna refererar : En referensanalys av svenska doktorsavhandlingar i ämnet latin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Erik Ramstedt; [2018]
  Nyckelord :Library science; Information science; Bibliometrics; Classical philology; Latin language; Classicists; Biblioteks- och informationsvetenskap; bibliometri; klassisk filologi; latin; latinister;

  Sammanfattning : This study presents a citation analysis of 20 doctoral dissertations in the subject field of Latin which is part of the broader field of classical philology. The dissertations were all written at Swedish universities and were published during two measurement periods between 1979-2017. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse + Medier = Läsutveckling? : Hur elevers läsförståelse kan utvecklas med hjälp av olika medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Franzon - Isaksson; Erika Hellberg; [2017]
  Nyckelord :Experience; Reading comprehension; Reading comprehension strategy; Medium; Motivation; Erfarenhet; Läsförståelse; Läsförståelsestrategi; Medium; Motivation;

  Sammanfattning : Forskning visar att medier är en central del i samhället eftersom information och underhållning medieras. Barn möter ofta olika typer av texter genom olika medier på fritiden och i skolan. Om elever får koppla sina tidigare erfarenheter till ny information, befästs deras kunskaper på en djupare nivå. LÄS MER

 5. 5. Usefulness of financial reports –A study of the information need in banks’ credit assessment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil le Claire; Sofia Fransson; [2014-06-19]
  Nyckelord :Accounting; financial reports; user; bank; K2; K3; credit assessment; corporate analysis; rating;

  Sammanfattning : Background and problem: Financial reports are created for the users as decision support. Stakeholders are often subjects to information asymmetry. Banks represent one of the primary stakeholders and financiers of a company, and place great emphasis on financial reports in their credit assessment process. LÄS MER