Sökning: "doctrine of justification"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden doctrine of justification.

 1. 1. Equity line-faciliteter och aktiebolagsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agaton Lindgren; [2019]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolagsrätt; equity line-faciliteter; SEDA; Standy Equity Distribution Agreements; ABL; aktiebolagslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar equity line-faciliteters förhållande till den svenska aktiebolagslagen. Equity line-faciliteter är en typ av finansieringsupplägg som ger aktiebolag möjlighet att erhålla periodiska kapitaltillskott från en finansiär genom utgivande av nya aktier under en avtalad period. LÄS MER

 2. 2. Konsumtionsförbudet - En analys av kriminaliseringens lämplighet och bestraffningens rättfärdigande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; processrätt; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera argumentationen bakom kriminaliseringen av eget bruk av narkotika, det så kallade konsumtionsförbudet, vilket utgör en del utav brottet ringa narkotikabrott som återfinns i 2 § Narkotikastrafflagen. För att analysera lagstiftarens argumentation i förarbetena ges i uppsatsen en rättsfilosofisk bakgrund till kriminaliseringens och bestraffningens rättfärdigande. LÄS MER

 3. 3. Humanitarian Intervention in History - An Analysis of the Historical Evolution of the Doctrine

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mikaela Gisslén; [2018]
  Nyckelord :International Law; Legal History: Humanitarian Intervention; Just War Tradition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldsförbudet i artikel 2.4 i FN- stadgan är en av de viktigaste reglerna inom internationell rätt, det finns bara två undantag till regeln. Det pågår dock en diskussion gällande ifall humanitär intervention ska anses som ytterligare ett legalt undantag till våldsförbudet. LÄS MER

 4. 4. Skadebegränsning och lojalitetsreciprocitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mattias Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; allmän rättslära; lojalitetsplikt; skadebegränsning; lojalitetsreciprocitet; rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt finns bestämmelser om skadebegräsning 70 § köplagen. Att bedöma huruvida denna skadebegränsningsplikt ska gälla också utomobligatoriskt har genom åren vållat rättsvetenskapsmännen vissa bekymmer. Denna framställning har till syfte att undersöka och klargöra innebörden av skadebegränsningsplikten i svensk rätt. LÄS MER

 5. 5. The question of finding a merciful God : Understanding Martin Luther's relation to metaphysics and ontology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Myrén; [2017]
  Nyckelord :Luther; metaphysics; ontology; doctrine of justification; Mannermaa; Juntunen; themes; structures of thought; theologia crucis; deus absconditus;

  Sammanfattning : Abstract “The question of finding a merciful God. Understanding Martin Luther’s relation to metaphysics and ontology” Myrén, Anna. 2017, Master’s Thesis, 30 credits. E-mail: [email protected] LÄS MER